معرفی اداره

image_12

اداره ملی حفاظت محیط زیست یکی از مهم ترین نهاد های دولتی که در راستای تأمین زندگی مصئون حفظ میراث های طبیعی، جلوگیری از انقراض حیات وحش و سایر مسایل محیط زیستی شبانه روزی در مرکز و ولایات تلاش دارد تا نیازمندی های معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی را در کشور تأمین نماید و پیرامون موضوعات قوانین، مقرره ها، لوایح و پالیسی های مشخص را تدوین و بعد از طی مراحل به منصه اجرا قرار دهد و همچنان جهت آگاهی هموطنان پیرامون تمام ابعاد محیط زیستی برنامه های مشخص طرح نموده و آنرا جامه عمل می پوشاند.
ضمناً در منطقه و جهان با پیوستن کنوانسیون های دو جانبه محیط زیستی، و امضای پروتوکول های چندین جانبه سهم خویش را به سطح ملی، منطقوی و بین المللی ادا مینماید.

ادامه

میدیا

خدمات

انکشاف پایدار

جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از مصوبه شماره (16)، فقره (4) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشاف پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد...

میراثهای طبیعی

ریاست حفظ میراثهای طبیعی ازسال 1384 بدین سو درچوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست با درنظرداشت فصل ششم قانون محیط زیست در تنظیم ، حفاظت و نظارت ازمنابع طبیعی کشور فعالیت می نماید.
شیوه کاری ریاست :
شناسایی، طرح برنامه های حفاظتی وتنظیمی مشترک با ارگانهای ذیربط ونظارت ازمنابع کلیدی طبیعی افغانستان که دربرگیرنده جنگلات ، چراگاه ها ، حیات وحش، ساحات حفاظت شده، میراثه...

تغیر اقلیم

اداره تغییر اقلیم بنا به نیاز در سال ۱۳۸۹ در چارچوب اداره ملی حفاظت از محیط زیست تأسیس شده است. این اداره در زمینه تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن در سراسر کشور و بر اساس تعهد جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اهداف UNFCCC فعالیت می کند.

تشکیل ریاست تغییر اقلیم:
۱- آمریت مالی تغیر اقلیم
۲- آمریت فرونشانی تغیر اقلیم

نظارت و تفتیش

ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی در سال "1389" هـ ش به اساس تطبیق سیستم رتب و معاش در چوکات تشکیل اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و منظور گردید، که در سال اول دارای پنج آمریت و فعلاً دارای چهار آمریت ذیل:
• آمریت نظارت و تفتیش بر تطبیق پالیسی ها و ستراتیژی های محیط زیستی
• آمریت نظارت و تفتیش بر کثافات جامد و مایع
• آمریت تحــــلیل و تجــــــــزیه آلـودگی ها
• آمریت نظارت و تفتیش بـر فــــــاضـلاب ها