داوطلبی

اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی لوازم و تجهیزات دفتری ...
Read More
اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی رنگهای پرنتر و ماشین ...
Read More
به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!موضوع: اعلان داوطلبی پروژه تهیه وچاپ اوراق واجناس تبلیغاتی محیط زیستی لطف نموده  متن ذیل ...
Read More
به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!موضوع: اعلان داوطلبی 9 قلم تجهیزات تکنالوژیکی ارتباط عامه لطف نموده  متن ذیل را یک ...
Read More
به اداره محترم روزنامه آرمان ملی ! موضوع: اعلان داوطلبی مجدد (400) قلم پرزه جات اداره ملی حفاظت محیط زیست ...
Read More
به اداره محترم روزنامه آرمان ملی ! موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد لطف نموده متن ذیل را از طریق ...
Read More
 به اداره محترم روزنامه آرمان ملی ! موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد لطف نموده متن ذیل را از طریق ...
Read More
به اداره محترم روزنامه آرمان ملی ! موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد لطف نموده متن ذیل را از طریق ...
Read More
اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 21 قلم تجهیزات ...
Read More
اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط ذیل دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه پنج قلم ...
Read More