قوانین و مقررات

شماره اسم توضیحات مختصر دانلود
1 قانون محیط زیست دانلود
2 مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا دانلود
3 مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی دانلود
4 مقرره زباله های طبی دانلود
5 مقرره اوزن دانلود
6 مقرره آلودگی صوتی دانلود
7 مقرره کنترول و مراقبت کیفیت آب دانلود