اعلامیه مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست به مناسبت روز جهـانی پرنده گان مهـاجر 12 می سال 2018 میلادی مطابق 22 ثور1397

پرنده گان یکی از اجزای مهم و اساسی ایکوسیستم های طبیعی و محیط زیست اند، همه ساله روز 12 می مطابق 22 ثور تحت عنوان روز پرنده گان مهاجر در سطح کشورهای جهان از این روزتجلیل بعمل میاید. افغانستان در این روز بین المللی خود را شریک دانسته، این روز را امسال  تحت شعار جهانی” هم صدائی برای حفاظت پرند ها “ تجلیل مینماید. با در نظر داشت ماده (57) قانون محیط زیست و تعهدات بین المللی، افغانستان مکلف است تا جهت تطبیق اهداف کنوانسیون مذکور، فعالیت های حفاظتی انواع پرنده گان مهاجر را انجام دهد که در این راستا اداره ملی حفاظت محیط زیست بمنظور حفظ زیستگاه انواع پرنده گان مهاجر چهار ساحه را منحیث ساحه حفاظت شده رسماً اعلان و همچنان ده ها پرند گان باز را از دست شکارچیان به همکاری ارگان عدلی، قضایی و امنیتی کشور نجات داده و دوباره به محیط زیست اصلی شان و یامشابه آن رها نموده است.

یکی از اهداف برگزاری روز جهانی پرندگان مهاجر در کشور تشویق و ترغیب مردم به مشارکت فعال در حفاظت از پرندگان است. رهبران کشورها، سازمان های اجتماعی، موسسات تحصیلات عالی و مکاتب هستند که در سراسر دنیا فعالیت ها و برنامه های منظمی را طراحی و ضمن بلند بردن آگاهی عمومی، به حفاظت از این پرندگان و تحفظ زیستگاه آنها کمک و همکاری می نمایند .

اداره ملی حفاظت محیط زیست به منظور تحفظ و تنظیم انواع مهاجر خصوصاً انواع روبه انقراض به تعداد (149) نوع را که از آن جمله 56 نوع آن پرنده گان مهاجر میباشد شامل لست سرخ نموده است. غرض آگاهی هموطنان به تعداد (1500) جلد کتاب انواع قابل حفاظت وحشی و صدها او راق تبلیغاتی چاب و به نشرسپرده است. به مناسبت این روز بین المللی از همه اتباع کشور تقاضا مینماید که در تحفظ مرغان مهاجر و پناگاه آنها اداره ملی حفاظت محیط زیست را همکاری نمایند.

 

اداره ملی حفاظت محیط زیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *