آمریت همآهنگی پروژه ها و میکانیزم های مالی تغییر اقلیم

لایحه وظایف

………………………………………………………………………………………………………………………………….

عنوان وظیفه   : آمریت همآهنگی پروژه ها و میکانیزم های مالی تغییر اقلیم

وزارت/اداره     : اداره ملی حفاظت محیط زیست

موقعیت           :  کابل

بخش               : ریاست تغییرات اقلیم وسازگاری – معاونیت مسلکی

بست               :  ( 3  )

گزارشدهی     :    به رئیس تغییرات اقلیم و سازگاری

گزارشگیری     :     از کار شناسان تحت اثر

کود              : (85ـــ 04ـــ 90ـــ 60  )

هدف وظیفه: ارایه مشوره های تخنیکی، تامین ارتباط با ادارات ذیربط کلیدی و پیشنهادات موثر جهت تطبیق پروگرام ها و پروژه های تغییر اقلیم

……………………………………………………………………………………………………………………………….

مسولیت های وظیفوی  :

 • ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار ، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان کاری ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش

بینی شده.

2 – رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده .

 • همآهنگی با ادارات ذیربط دولتی، تمویل کننده گان ملی و بین المللی جهت دسترسی به منابع مالی ،جذب پروژه های کاهش دهی و سازگاری تغییر اقلیم
 • انکشاف و باز نگری استراتیژیها، پالیسی ها و سایر رهنمود ها  مربوط منابع مالی تغییر اقلیم
 • همآهنگی با ادارات ذیربط جهت چگونگی نظارت از تطبیق پروژه های سازگاری و کاهش دهی تغییر اقلیم
 • نظارت متداوم از تطبیق پروژه های ساز گاری  و کاهش دهی تغییر اقلیم
 • هماهنگی با ادارات دولتی،موسسات داخلی و خارجی به منظور توسعه و تطبیق پروژه های سازگاری و کاهش دهی
 • استفاده از رهنمود ها، ستندرد های منابع مالی تغییر اقلیم ،جهت تهیه و انکشاف پروپوزل ها،طرح های پیشنهادی
 • نظارت از عملکرد تطبیق کنند گان در پرتو قوانین و طرز العمل های مربوطه جهت رسیدن به اهداف محیط زیستی.
 • تدویر جلسات NCCC و PSC جهت تهیه پلان کاری پروژه ها مطابق نیازمندی ها.
 • اجرا ءمکلفیت ها و تعهدات اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت تطبیق اهداف وخواستهای کنوانسیون تغییر اقلیم .
 • ارزیابی کیفیت اجراات کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای بازدهی کاری .
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه جهت تطبیق پالیسی ها و استراتیژی های اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده میشود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) ،(8) و(34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 • حداقل لیسانس در رشته های اقتصاد ، زراعت،اقتصاد،حسابداری،اداره عامه،اقتصاد تجارت به درجات بلند تر تحصیلی در رشته  های متذکره ارجحیت داده میشود
 1. تجارب لازمه
  • داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط به وظیفه
 2. مهارت های دیگر: کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت وغیره .
  • بلدیت کامل به زبان های رسمی (دری و پشتو ، انگلیسی( تکلم , خواندن و نوشتن بصورت درست)
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد ، اکسل ، پاورپاینت واکسس )
 • تاریخ اعلان 22/10/1397
 • ختم اعلان 13/11/1397

متقاضیان محترم  میتوانند با ملاحظه شرایط استخدام بست های یاد شده برای کاندید شدن سی وی (CV) خویش را توام با اسناد دست داشته به ایمیل آدرس: ( hrrecruitment980@gmail.com ) ارسال نموده و یا به اداره ملی حفاظت محیط زیست وقع دارالامان سرک سناتوریم عقب اصلاحات اداری مراجعه نمایند.

نوت: عنوان وظیفه مورد نظر خویش را در Subject line ایمیل تحریر نمائید!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *