داوطلبی پروژه 5 قلم تجهیزات وتقویت سیستم ملی تفتیش ونظارت محیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط ذیل دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه پنج قلم تجهیزات و تقویت سیستم ملی تفتیش و نظارت محیط زیست اشتراک نموده شرطنامه را طور کتبی از (مدیریت عمومی تدارکات) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت(2:00) بعد از ظهر روز دوشنبه تاریخ ۱397/12/13 به اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع ناحیه ۶، سرک دارالامان، ایستگاه سناتوریم، کوچه مکتب، تعمیر اداره ملی حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *