21 قلم تجهیزات تکنالوژیکی

اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 21 قلم تجهیزات تکنالوژیکی اشتراک نموده، شرطنامه را طور کتبی از (مدیریت عمومی تدارکات) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت(2:00) بعد از ظهر روز یک شنبه تاریخ ۱397/12/12 به آمریت تدارکات، اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع ناحیه ۶، سرک دارالامان، ایستگاه سناتوریم، کوچه مکتب، تعمیر اداره ملی حفاظت محیط زیست ارائه نمایند.
آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *