National Project Coordinator

اداره ملی حفاظت محیط زیست و پروگرام محیط زیست ملل متحد (UNEP) یک بست قرار دادی را به اعلان رقابتی می سپارد.

علاقه مندان و واجدین شرایط می توانند جهت معلومات و جزییات بیشتر این بست به لنک ذیل مراجعه نمایند.

National Project Coordinator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *