متخصص آلودگی های محیط زیستی

عنوان وظیفه : متخصص آلودگی های محیط زیستی
بست : قراردادی
معاش طبق نرم NTA -D 3
وزارت یا اداره: اداره ملی حفاظت محیط زیست
موقعیت پست : کابل مرکزی
بخش مربوطه : معاونیت مسلکی
تعداد پست : یک بست
گزارشده به : مشاور ارشد محیط زیستی
گزارش¬گیر از: ندارد
تاریخ نشر : ۱۳۹۸-۱-۱۱
تاریخ ختم :۱۳۹۸-۲-۲

————————————————————————————————————–
هدف وظیفه: ارائه نظریات تخنیکی در رابطه به آلودگی هوا ، آب وتهیه رهنمود ها علمی حفاظت از انواع آلودگی ها .
————————————————————————————————————–
وظایف و مسؤولیت ها:
1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه مطابقت به پلان معاونیت لایحه وظاف جهت رسید ن به اهداف .
2. ارائه نظریات تخنیکی از آلودگی هوا ساحات تحت پلان به منظور تطبیق استندرد ها معیار های جلوگیری از آلودگی ها د رمساعی مشترک با ریاست های تخنیکی مربوطه .
3. تهیه رهنمود های حفاظت هوا از انواع آلودگی ها د رهمکاری با متخصصین نهاد های شریک استراتیژیک اداره غرض بهبود پاکی هوا .
4. ترتیب رهنمود های محیط زیستی پیرامون تحلیل و تجزیه آلودگی آب و هوا جهت تطبیق اهداف محیط زیستی .
5. هماهنگی با اعضای مسکلی وشرکای استراتیژیک اداره جهت اقدام جمعی جلوگیری از آلودگی اب و هوا .
6. ارائه نظریات تحلیلی از کیفیت آب تحت پلان به منظور تطبیق استندرد ها ،‌معیارهای جلوگیری از آلودگی ها در مساعی مشترک با ریاست های تخنیکی مربوطه .
7. تهیه رهنمود های حفاظت کیفیت آب از انواع آلودگی ها در همکاری با متخصصین نهاد های شریک استراتیژیک اداره .
8. تحلیل ،‌ تجزیه و تثبیت موادیکه با عث تغیر آب ،‌هوا و خاک میگردد با در نظر داشت معیار ها و استندرد های علمی .
9. مشخص نمودن ساحات از فعالیت های که بلاثر آن کیفیت آب و هوا متاثر میگردد بمنظور جلوگیری از آلودگی آب و هوا در ساحات مختلف .
10. طرح رهنمود های تفتیش محیط زیستی آب و هوا جهت تطبیق اهداف مقرره کاهش دهی و جلوگیری از آلودگی هوا .
11. هماهنگی با ارگان های که فعالیت های شان بر کیفیت آب و هوا تاثیر گذار است بمنظور طرح پلان تدابیر ی بهتر شدن وضعیت کیفیت آب و هواد
12- انجام سایر وظایف قاانوونی مرتبط به وظیفه که از جانب معاون مسلکی مطابق قوانین و اهداف اداره به وی سپرده میشود.
—————————————————————————————————————
شرایط استخدام :
 حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 داشتن حد اقل (یک)سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه.
تجارب لازمه :
 داشتن حد اقل (یک )سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه.
 آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل های بخصوص اسناد نقنینی مرتبط به امور
 بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) .
 مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت.

متقاضیان محترم  میتوانند با ملاحظه شرایط استخدام بست های یاد شده برای کاندید شدن سی وی (CV) خویش را توام با اسناد دست داشته به ایمیل آدرس: ( Nepa.hr@yahoo.com ) ارسال نموده و یا به اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع دارالامان سرک سناتوریم عقب اصلاحات اداری مراجعه نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *