پنج قلم تجهیز وتقویت سیستم ملی نظارت وتفتیش محیط زیستی

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی !

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

لطف نموده متن ذیل را از طریق روز نامه خویش به نشر بسپارید:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی حفاظت محیط زیست در نظر دارد، قرارداد پروژه پنج قلم تجهیز وتقویت سیستم ملی نظارت وتفتیش محیط زیستی تحت شماره داوطلبی NEPA/98/G-315 را به شرکت محترم اپلایدتک لمیتد دارنده جواز 125-0103 نشانی شرکت چهارراهی انصاری، شهرنو، کابل- افغانستان به قیمت مجموعی (9122208 افغانی) نوه میلیون یکصد و بیست دو هزار و دوصدوهشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی حفاظت محیط زیست وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

بااحترام

محمد یوسف حمیدیان

سرپرست معاونیت مالی و اداری

 

رونوشت به:

  • ریاست اطلاعات وارتباط عامه
  • ریاست نظارت وتفتیش محیط زیستی
  • آمریت تکنالوژی معلوماتی
  • دوسیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *