داوطلبی مجدد (400) قلم پرزه جات

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی !

موضوع: اعلان داوطلبی مجدد (400) قلم پرزه جات اداره ملی حفاظت محیط زیست :

لطف نموده  متن ذیل را یک مرتبه از طریق خویش به نشر بسپارید:

اداره ملی حفاظت محیط زیست ,از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (400) قلم پرزه جات مورد ضرورت اداره ملی حفاظت محیط زیست شماره تشخیصیه NEPA/97/G-117 اشتراک نموده شرطنامه را طور کتبی به قیمت (500) پنجصد افغانی از (مدیریت عمومی قراردادها)بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه ,قانون وطرزالعمل  تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ساعت (2:00) بعد ازظهر  روز (یک شنبه )تاریخ) 1398/02/08)به (اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع ناحیه ۶, سرک دارالامان , ایستگاه سناتوریم , کوچه مکتب تعمیر اداره ملی حفاظت محیط زیست ,آمریت تدارکات) ارايه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی  قابل پذیرش نمیباشد .

تضمین آفر طور گرنتی بانک  مبلغ (171,400) یک صدو هفتاد یک هزار و چهارصد  افغانی اخذ میگردد . جلسه آفر گشائی به روزیک شنبه ) 1398/02/08) ساعت2:00) بعد از ظهر(در (آمریت تدارکات,تهکوی , اداره ملی حفاظت محیط زیست ) تدویر میگردد.

حق النشر اعلان فوق به اداره محترم پرداخت میگردد بل و کتنگ آنرا رسما غرض اجراات بعدی ارسال خواهند نمود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *