9 قلم تجهیزات تکنالوژیکی ارتباط عامه

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی!موضوع: اعلان داوطلبی 9 قلم تجهیزات تکنالوژیکی ارتباط عامه

لطف نموده  متن ذیل را یک مرتبه از طریق خویش به نشر بسپارید:

اداره ملی حفاظت محیط زیست از تمام داوطلبان واجد شرایط، دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی 9 قلم تجهیزات تکنالوژیکی ارتباط عامه اشتراک نموده شرطنامه را طور کتبی از (مدیریت عمومی تدارکات) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (10:00) قبل از ظهر روز (پنج شنبه) تاریخ )05/2/1398) به (آمریت تدارکات، اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع ناحیه ۶، سرک دارالامان، ایستگاه سناتوریم،کوچه مکتب، تعمیر اداره ملی حفاظت محیط زیست ارايه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی  قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر طور گرنتی بانک  مبلغ (70000) هفتاد هزار افغانی اخذ میگردد. جلسه آفر گشائی به روز پنج شنبه 05/2/1398 ساعت10:00قبل از ظهر در تهکوی، آمریت تدارکات، اداره ملی حفاظت محیط زیست تدویر میگردد.

حق النشر اعلان فوق به اداره محترم پرداخت میگردد بل و کتنگ آنرا رسماً غرض اجراات بعدی ارسال خواهند نمود.

بااحترام

محمد یوسف حمیدیان

سرپرست معاونیت مالی و اداری

رونوشت به:

  • ریاست اطلاعات وارتباط عامه
  • آمریت تکنالوژی معلوماتی
  • دوسیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *