لوازم و تجهیزات دفتری واحد اصلاح وارتقای ظرفیت

اداره ملی حفاظت محیط زیست، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی لوازم و تجهیزات دفتری واحد اصلاح و اتقای ظرفیت، اشتراک نموده شرطنامه را طور کتبی از (مدیریت عمومی قراردادها) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان (1397/1/20) الی ساعت 10 قبل از ظهر روز شنبه، تاریخ 1398/2/10 به آمریت تدارکات اداره ملی حفاظت محیط زیست واقع ناحیه ۶، سرک دارالامان، ایستگاه سناتوریم، کوچه مکتب، تعمیر اداره ملی حفاظت محیط زیست ارائه نمایند.

قابل یاد آوری است که آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *