لست وظایف

عنوان وظیفه          : کارشناس کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی وزارت/اداره           :  اداره ملی حفاظت محیط …
Read More

عنوان وظیفه        : سکرتر اجرائیوی مقام وزارت اداره          : اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت               : کابل بخش                  : مقام …
Read More

عنوان وظیفه     :  کارشناس نظارت از پروژه های تغییر اقلیم وزارت/اداره       :  اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت       …
Read More

عنوان وظیفه         : آمر روابط بین المللی وزارت/اداره           : اداره ملی حفاظت محیط زیست …
Read More

 عنوان وظیفه      : سکرتر معاون  پالیسی و پلان گذاری وزارت / اداره       : اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت               …
Read More

ثبت نام برای اعلانات وظایف