لست وظایف

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ( AREU ) و نهاد های کمک کننده، سمپوزیم یکروزه را تحت عنوان مدیریت آب …
Read More

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی …
Read More

بدین وسیله بورد تعیینات خدمات ملکی، به تعداد (۵بست) رتبه دوم؛ اداره حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته …
Read More

بدین وسیله بورد تعیینات خدمات ملکی، به تعداد (۲بست) رتبه دوم؛ اداره محترم محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته …
Read More

عنوان وظیفه    : (کارشناس تحلیل و تجزیه گازات گلخانه ئی ) وزارت/اداره     : ( اداره ملی حفاظت محیط …
Read More

Loading...

ثبت نام برای اعلانات وظایف