لست وظایف

بدین وسیله بورد تعیینات خدمات ملکی، به تعداد (یک بست) رتبه دوم؛ اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام …
Read More

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی …
Read More

بدین وسیله بورد تعیینات خدمات ملکی، به تعداد (۵بست) رتبه دوم؛ اداره حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته …
Read More

بدین وسیله بورد تعیینات خدمات ملکی، به تعداد (۲بست) رتبه دوم؛ اداره محترم محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته …
Read More

عنوان وظیفه   : کارشناس امور مالی واداری وزارت/اداره      :  اداره ملی حفاظت محیط زیست بست             : (2) موقعیت          …
Read More

Loading...

ثبت نام برای اعلانات وظایف