ریاست محفاظت محیط زیست ولایات(غور، نورستان، پنجشیر،فاریاب و پکتیکا)

بدین وسیله بورد تعیینات خدمات ملکی، به تعداد (۵بست) رتبه دوم؛ اداره حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌‌سپارد.

علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه‌های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دریافت نمایند. متقاضیان محترم، بعد از دریافت و خانه‌پری نمودن، فورمه‌های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه‌کاری رات به دفتر مرکزی کمیسیون، در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند .به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه‌ها و اسناد  ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل  ارسال و پذیرش می‌باشد.


مشخصات بست:

عنوان بست         :  ریاست محفاظت محیط زیست ولایات(غور، نورستان، پنجشیر،فاریاب و پکتیکا(

بســـــت               : دوم

تعدابست             : (۵)

وزارت/اداره             :  اداره ملی حفاظت محیط زیست

موقعیت                 :  ولایات مربوطه

بخش                    :  ریاست حفاظت محیط زیست ولایات مربوطه

گزارش دهی به       :  به ریس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست

گزارشگیری از          : مدیراجرائیه ،  مدیرعمومی تکنالوژی معلوماتی  ، مدیرعمومی ارزیابی انکشاف پایدارمحیط  زیستی ،  مدیرعمومی نظارت وتفتیش محیط زیستی ، مدیرعمومی مالی واداری ، مدیرعمومی پلان ، مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه ومدیرعمومی حفظ میراث های طبیعی .

تاریخ نشر وختم اعلان: ۱۰/۵/۱۳۹۷ الی ۲۳/۵/۱۳۹۷

هدف وظیفه:

طرح میکانیزم حفاطت محیط زیست در سطح ولایت وتطبیق موثر استراتیژی ملی حفاظت محیط زیست مطابق پالیسی های مطروحه به منظور حفاظت محیط زیست سالم .

مسئولیت‌های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری سالانه ریاست به اساس اهداف مندرج استراتیژی ملی حفاظت محیط زیست به منظور تحقق اهداف متذکره؛
 2. رهبری ،مدیریت ونظارت اجراات پرسونل تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان  شده؛
 3. تطبق پالیسی های ایجاد شوراهای محلی محیط زیستی به منظور سهیم ساختن مردم درحفاظت محیط زیست ؛
 4. طرح پلان ومیکانیزم های محیط زیستی در مطابقت با پالیسی اداره بمنطور حفظ محیط زیست سالم وجلوگیری از تخریب ان؛
 5. طرح رهنمود ها به منظور شناسائی نقاط آسیب پذیرمحیط زیست درولایت مربوطه به منظور اتخاذ تدابیرحفاظتی؛
 6. طرح واتخاذ تدابیرحفاظتی درسطح ولایت مربوط به منظور حفاظت حیات وحش؛
 7. جلب همکاری ادارات ذیربط درسطح ولایت به منظورجلوگیری ازعوامل که محیط زیست رامتاثیرویاتخریب مینماید؛
 8. طرح معیارهای کنترولی ازبخش های صنعتی (تولیدی ) دولتی وغیردولتی درسطح ولایت واخذ منظوری آن ازمقام اداره جهت جلوگیری ازعوامل تخریب کنند ه محیط زیستی؛
 9. کنترول وارزیابی اثرات سوء محیط زیستی ازاثرفعالیت فابریکات تولیدی دولتی وغیردولتی و ارائیه آن به مقام اداره وشورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور اتخاذ تدابیرلازم حفاظتی ازطرق ممکنه؛
 10. جلب همکاری های مقامات امن ونظم عامه دررابطه به حفاظت محیط زیست ؛
 11. طرح تدابیرلازمی درسطح ولایت به منظور جلب همکاری مرد م ونهاد های دولتی غرض حفاظت میراث های طبیعی؛
 12. طرح برنامه های آگاهی دهی به مردم ولایت مربوطه جهت حفظ محیط زیست وجلوگیری از تخریب آن؛
 13. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

تحصیلات و تجارب:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(۷ )و(۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حداقل درجه تحصیل:
 • لیسانس در رشته محیط زیست ، زراعت ، زمین شناسی و معادن  به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 • تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
 • سه سال مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • طرح پالیسی ، پلانگذاری ، مدیریت و منجمنت ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه و بلدیت به لسان انگلیسی.

کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *