ددندو لست

د چاپېریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس شاه زمان میوندي د دې ادارې د مسلکي معین انجنیر عزت الله صدیقي …
Read More
/ Jobs in Pashto

عنوان وظیفه       :  آمربودجه وزارت                  : اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت              : …
Read More
/ Jobs in Pashto

عنوان وظیفه          :  سکرتر معاون مالی واداری وزارت/اداره            :  اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت              …
Read More
/ Jobs in Pashto

عنوان وظیفه        : کارشناس کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی وزارت/اداره          :  اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت                …
Read More
/ Jobs in Pashto

عنوان وظیفه         : آمر روابط بین المللی وزارت/اداره           : اداره ملی حفاظت محیط زیست موقعیت          …
Read More
/ Jobs in Pashto

د اعلان شویو دندو دپاره نوم لیکنه