د اړیکه فورم

ویب سایت آفسر

محب الله
۷۸۸-۵۰۸۳۷۷  ۹۳+
mohaibullahbaqry@gmail.com

نماينده آگاهی عامه

عزیز پردیس
۷۹۹-۴۰۶۴۹۷  ۹۳+
info@nepa.gov.af