کنوانسیون

شمیرهسرلیکیو لنډ تفصیل د تصویب نیټهده فایل شته کول
 د مهاجرو ډولونو اړوند کنوانسیوند دی کنوانسیون موخه دا ده ترڅو د کنوانسیون ژمن اړخونه د مهاجرو انواعو د ساتلو اهمیت تصدیق کړی او د یاد شوی ډولونو د مهاجرت په مسیر کی دولتونه توافق وکړی تر څو هغه انواعو ته چی په خرابه حالت کی دی، هر وخت ممکنه ، مناسب او ځانګړی پاملرنه وکړی او ددی انواعو د ساتلو او د اوسیدود ځای لپاره په انفرادی ‌ډول او یا هم د یو بل سره د مرستی له لاری ضروری اقدامات ترسره کړی. ژمن اړخونه د هغه اقداماتونه د استفادی ضرورت تصدیقوی، ترڅو د مهاجرو انواعو د خطر سره د مخامخ کیدو مخنیوی وکړی.۲۰۱۳
شته کول
۲د کیوتو پروتوکولد پروتوکول موخی د ملی اقتصاد اړوندو برخو کی د انرژۍ د کارونی زیاتوالی، د ځنګلونو د مدیریت د تلپاتی فعالیتونو وده، ځنګل کارۍ او د نویو ځنګلونو د رامینځته کولو مدیریت، اقلیم پوری اړوند ملاحظاتو په رڼا کی د اقلیم ، اوبو او هوا پوری مربوطه ستونزو په هکله د تلپاتی کرنیزو ډولونو هڅونه ، د نوی کیدو وړ انرژی له ډولونو څخه د ګټی د پراختیا او د کاربن دای اکساید د خپریدو د کنټرول او د چاپیریال ساتنی لپاره له نویو او پرمختللو نوښتونو څخه چی د ژوند چاپیریال لپاره بیخطره وی ګټه اخستنه ده.۲۰۱۲شته کول
۳دناگویا پروتوکولد دې پروټوکول موخه دجنیټیکی سرچینو له کار اچونې څخه د ترلاسه شوو ګټو برابر او مناسب ویش دی چې نوموړو میراثی سرچینو ته لاس رسی او د اړوندې ټکنالوژی مناسب لېږد هم له ځانه سره لری، په یادو شوو سرچینو او ټکنالوژی باندې د ټولو حقونو په پام کې نیولو سره او، د بیالوژیکی تنوع ساتنې سره مرستې او د هغې له جوړوونکو برخو څخه د دوامداره ګټه اخیستنې لپاره مناسب مالی مرسته ده.۲۰۱۷شته کول
۴ د روتردام کنوانسیوند کنوانسیون موخی د مشترک مسئولیت ترویجول، د کنوانسیون د غړو ترمینځ د انسانی او د ژوند چاپیریال د احتمالی زیان ځخه د سلامتیا لپاره د خطرناکو کیمیاوی توکو د نړیوال سوداګری په اړه د ګډو هڅی ترسره کول، د ژوند دچابیریال سره په سمونتیا کی د دی توکو د کاروینی په لور مرسته کول چی د اطلاعاتو د تبادلی له لاری د کیمیاوی توکو د ځانګړتیا او د صادراتو او وارداتو په اړوند د ملی تصمیم نیولو د نتایجو وړاندوینه او غړو ته د تصامیمو اعلانول او د ژوند د چاپیریال له نظره د هغوی د سالمی کاروینی په اړه مرسته د دی کنوانسیون له موخو څخه ګڼل ګیږی.۲۰۱۳
شته کول
۵ د استاکهلم کنوانسیون د دی کنوانسیون موخه د تلپاتی عضوی ککړونکو توکو پروړاندی د انسانانو او د ژوند د چاپیریال د روغتیا ساتنه ده، دغه توکی د سمی خصوصیت لرونکی، د تجزیی پروړاندی مقاومت لرونکی او د موجوداتو په بدن کی د تجمع وړ دی او د هوا، اوبو او مهاجرو ډولونو له لاری د انتقال وړ دی.۲۰۱۳شته کول
۶ د باسل کنوانسیوند کنوانسیون موخی د سرحدونو څخه بهر ته د کمیاوی خطرناکو توکو د لیږد رالیږد د حجم د کمولو ، په هغه اندازه د دغه توکو منځته راوړل چی دژوند چاپیریال ته بی ضرره وی او د دغو توکو د لیږد رالیږد په برخه کی د مناسب او اغیزمن مدیریت د اعمالولو لپاره د غړو هیوادونو مجبورول د دی کنوانسیون موخی ګڼل کیږی. ۲۰۱۳ شته کول
۷ د سيمابو په هكله د ميناماتا كنوانسيوند دغه كنوانسيون موخه، د بشري فعاليتونو له امله د سيمابو او د هغو د تركيبونو د خپرېدو او خوشې كېدو پر وړاندې د انسان د روغتيا او چاپېريال ساتنه ده.۲۰۱۶ شته کول