شمیرهعنوانفایل
۱د فوکل پاینټ کارمندانو د فعالیت لایحهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲د هوا د ککړتیا مخنیوي عالي کمیسیون د فعالیت لایحهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳د افغانستان د ځنګلي ژوند اجرایوي کمیټې لپاره د عمل او اړیکو پلاند فایل کتنی لپاره کلیک وکړی