شمارهشرح مختصرفایل مربوطه
۱ لارښود د حمامونو لپارهد فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲ لارښود د نانوايو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳ لارښود د وسايلو د وينځلو د فعاليت لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۴ لارښود د مالدارۍ فارمونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۵ ارښود د وينځونکو موادو توليدي شرکتونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۶ لارښود د مخابراتي انتنونو د نصب لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۷ لارښود د پترولي سيستم څخه د ګازي اوښتونکي سيستم د ورکشاپونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۸ لارښود د رېګرېشنونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۹ لارښود مرغدارۍ فارمونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۰ لارښود د خوراکي توکو توليدي فابريکو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۱ لارښود د خشت پزۍ بټيو د فعاليتونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۲ لارښود د ګازي پمپ سټېشنونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۳ لارښود د استوګنې ښارګوټو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۴ لارښود د صنعتي پارکونو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۵ لارښود د نفتي موادو د سرچينو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۶ لارښود د سړکونو او لويو لارو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۷ لارښود د تورو اوبو د تصفيې او د ساحې د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۸ لارښود د حجمي پاتې شونو (کثافاتو) د تنظيم لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۱۹ لارښود د هوټلونو او رسټورانټونو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۰ لارښود د زيان اوښتونکو پاتې شونو د تنظيم لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۱ لارښود د روغتونونو او کلينيکونو حجمي پاتې شونو د تنظيم لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۲ لارښود د برېښنا بندونو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۳ لارښود د اوبو رسولو شرکتونو او کاناليزاسيون د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۴ لارښود د نفتي موادو د سرچینو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۵ لارښود د معدني اوبو د توليدي ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۶ لارښود د دباغيو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۷ لارښود د درملو جوړولو فابريکو ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۸ لارښود د ودانيو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۲۹ د ترميمي ورکشاپونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳۰ لارښود د برېښنا بندونو او اوبو بندونو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳۱ لارښود له سيند له غاړو څخه د شږې پورته کولو فعاليتونو د ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳۲ لارښود د سپټيکو څاه ګانو د رغونې ساحو د تعين لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳۳ چاپېريالي لارښود د کبانو د روزنې فارمونو لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی
۳۴ چاپېريالي لارښود د شاتو مچيو د روزنې لپاره د فایل کتنی لپاره کلیک وکړی