ارقام روزنانه آلودگی هوای نواحی مختلف شهر کابل

گـزارش روزانـه کیـفیِـت هـوای شـهر کـابل

زمان

تاریخ

موقعیت

O3

اوزون

NO2

نایتروجن دای اکساید

SO2

سلفردای اکساید

CO

کاربن مونوکساید

MP10

ذرات معلق

MP2.5

ذرات معلق

µg/m3

8hrs

µg/m3

24hrs

µg/m3

24hrs

µg/m3

1hrs

µg/m3

24hrs

µg/m3

24hrs

استـنـدرد ملی کیـفـیت هـوای افغانســتان

100

80

50

30

150

75

ارقـام روزانـه کیـفـیــت هــوا

حد اوسط در 24 ساعت

1399-12-08

ناحیه ششم شهر کابل

103

564

0.2

3

286

345

حد اوسط در 24 ساعت

1399-12-07

ناحیه هشتم شهر کابل

76

236

0.2

2

68

38

حد اوسط در 24 ساعت

1399-12-06

ناحیه شانزدهم شهر کابل

110

146

3

4

154

68

حد اوسط در 24 ساعت

1399-12-05

ناحیه دوم شهر کابل

90

530

43

9

102

47

حد اوسط در 24 ساعت

1399-11-09

ناحیه هشتم شهر کابل

159

137

68

9

149

194

حد اوسط در 24 ساعت

1399-11-12

ناحیه یازدهم شهرکابل

123

147

76

11

344

272

حد اوسط در 24 ساعت

1399-11-11

ناحیه پنجم شهر کابل

83

248

112

11

382

191

حد اوسط در 24 ساعت

1399-11-10

ناحیه ششم شهر کابل

146

140

59

8

139

174