مدیریت زباله ها


بادرنظرداشت لایحه وظایف وپلان کاری مرتبه اجراات ذیل صورت گرفته است:

طبق پلان مطروحه بادرنظرداشت لایحه وظایف وبه اساس هدایات مقام محترم اداره از مراجع دولتی وخصوصی درارتباط به آلودگی های محیط زیستی،جهت جلوگیری وکاهش دهی آن نظارت صورت گرفته رهنمودهای معیاری مورد نیاز جهت تطبیق وعملی نمودن آن ارایه وبعدآ دررابطه گزارش ترتیب وتهیه گردیده ازصورت تخلفات محیط زیستی مراجع ذیربط درجریان گذاشته شده ومتخلفین مورد نظارت بعدی قرارداده شده اند .

فعالیت های انجام شده طور ذیل خلاصه میگردد :