تاریخچهدرمورد اداره ملی حفاظت محیط زیست

بنابر نیازمندی و ایجاب زمان، برای اولین بار طرح اداره ملی حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۱ در کابینه دولت انتقالی اسلامی مطرح گردید که در نتیجه وزارت آبیاری و منابع آب آن‌وقت به وزارت منابع آب و محیط زیست مسمی گردید.

به تاسی ازحکم شماره ( 4447) مورخ 6/9/1381 محترم رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان بست فوق رتبه درتشکیل ان وزارت بنام معینیت محیط زیست منظور گردید.


درسال 1382 ریاست عمومی حفاظت محیط زیست درچوکات معینیت محیط زیست تشکیل شد.

در جـــدی سال 1383 معینیت فوق الذکر از وزارت آبیاری ومنابع آب جدا گردیده و بنام ریاست مستقل محیط زیست عرض اندام نمود.


در ثور سال 1384 با حفظ موقف وحیثیت مستقل بنام اداره ملی حفاظت محیط زیست ( NEPA) مسمی گردید.

درســـــــــال 1386 ریاست های حفاظت محیط زیست ولایات بــــه هشت زون تنظیم گردید که به اثر تحرکات روئسای ولایات وتصمیم پارلمان و مقامات ذیصلاح کشور در قوس همین سال دو باره به ریاست های ولایتی در 34 ولایت کشور تنظیم شد.


گزارش مختصر

باتوجه به تاریخچه فوق الذکر با آنکه ازلحاظ زمانی برای انجام وظایف گسترده محیط زیستی درکشوری چون افغانستان که سه دهه درگیری وجنگ خانمان سوز را سپری نموده و محیط زیست ان بطور سرسام آور و همه جانبه تخریب شده است، زمانی محدود بشمار میآید؛ اما اداره ملی حفاظت محیط زیست باهمه محدودیت های تشکیلاتی و بودجوی سلسله اجراآت بنیادی را به عمل آورده که مختصرا توضیح داده میشود.

در بخش اسناد تقنینی

ازانجایکه هر اجراآت نیازمند اسناد تقنینی میباشد؛ لــــذا اداره ملی حفاظت محیط زیست تلاش نموده است تا مشکل قانونی را که دراین عرصه وجود داشت رفع نماید و درنتیجه اسناد آتی بعد ازطی مراحل نهایی گردیده است:

به تاسی ازماده ( 15) قانون اساسی کشور، قانون محیط زیست افغانستان تدوین و.به حیث اولین قانون درپارلمان کشور تقدیم شد که بعداز طی مراحل به اساس فرمان شماره ( 82) مورخ 6/10/1385 رئیس جمهور ج.ا.ا توشیح ودرشماره ( 912) مورخ 5 دلو 1385 جریده رسمی منتشر ونافذ گردید.

 • مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی منتشره جریده رسمی شماره (939).
 • مقرره کنترول مواد مخرب لایه اوزون منتشره جریده رسمی شماره ( 894).
 • مقرره کاهش وجلوگیری از آلودگی هوا منتشره جریده رسمی شماره ( 991).
 • طرز العمل منع استعمال سگرت.
 • طرز العمل کمیته هماهنگی محیط زیستی.

 • لایحه طرز فعالیت کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا.

در سایر بخشها


اداره ملی حفاظت محیط زیست برای بــر آورده شدن اهداف ستراتیژی ملی سکتور محیط زیستی اقدامات مثبت را در روشنی اسناد تقنین فوق الذکر وسایر قوانین نافذه کشور انجام داده اند که مختصرا میتوان چنین برشمرد:

 • کسب عضویت درکنوانسیون های عمده بین المللی از جمله پیمان مونتریال، کنوانسیون های گونه های مهاجر، تغییراقلیم، تنوع حیات وحش، تجارت انواع گونه های درحال انقراض وکنوانسیون حفاظت از میراث های فرهنگی ومنابع طبیعی.
 • تامین روابط با کنوانسیون های بین المللی با اشتراک فعال درکنفرانس های بین المللی از جمله کنفرانس کُپــــنهاگن به ارتباط تغییراقلیم، سارک، توافقات بن و...    .
 • انعقاد توافق نامه با اداره زراعت ایالات متحده امریکا وجذب کمک بلا عوض پنجصد هزار دالر امریکایی جهت اکمال تجهیزات، ارتقای ظرفیت کارمندان وآگاهی عامه، نشروپخش پروگرام های محیط زیستی ازطریق رسانه ها و سروی دریای کابل.

 • تدویر کورسهای آگاهی دهی برای مامورین دولتی واستادان مکاتب درمزکر و 15 ولایت.

 • تدویر کورسهای آموزش انگلیسی وکمپیوتر برای کارمندان اداره درمرکز و15 ولایت.

 • تدویرکورس شش ماهه در بخش مدیریت، انگلیسی وکمپیوتر به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • استخدام تیم رسانه ها، نشر وپخش فلم مستند کوتاه، ویدیوکلیپ ها واطلاعیه ها ازطریق رسانه های جمعی.
 • چاپ و پخش بروشور های نوشتاری وتصویری درمرکز و ولایات.

 • تکمیل فاز اول سروی ومطالعات دریای کابل ازلحاظ اثرات محیط زیستی.
 • تدویر نخستین جلسه شواری مشورتی ملی محیط زیستی طبق قانون محیط زیست.
 • تدویر شورا های مشورتی محلی محیط زیستی در ولایات.

 • تدویر تیم های رضا کاران محیط زیستی درمرکز و ولایات.
 • تدویر منظم جلسات کمیته محیط زیستی بین الوزارتی.
 • تدویر جلسات کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا.

 • اعلان بندامیر در ولایت بامیان به حیث اولین پارک ملی کشور.
 • ایجاد کمیته (AWEC).

 • ایجاد دیپارتمنت محیط زیستی درچوکات پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل وپوهنتون پولی تخنیک.
 • گنجانیدن مضامین محیط زیستی درنصاب تعلیمی مکاتب ( ازصنف اول الی نهم) .
 • گنجانیدن مضامین محیط زیستی درپوهنتون های هرات، بلخ و پروان.

 • تامین روابط باموسسات همکار بین المللی ازجمله اکودیت، پونیپ، جیف، بانک جهانی وبانک انکشافی.

اقدامات فوق الذکر وسایر اجراآت این اداره رامیتوان گام های مثبت در راستای حفظ صحت مـــــردم، جذب سیاحان و توریزم، حفظ میراث های طبیعی، حفظ حیات وحش، فــــــراهم آوری زمینه کار واشتغال برای افراد جامعه وفقر زدایی دانست.

قابل ذکر است که بخشی از تشکیل اداره درسال 1384 شامل پروسه (PRR) شد وبخش دیگرآن بتاریخ 13/8/1388 شامل این پروسه گردید وذریعه حکم شماره(4953) مورخ 17/7/1390 مقام عالی ج.ا.ا شامل سیستم جدید رتب ومعاش گردید. البته ازسال 1391 الی اکنون تشکیل اداره به کمیت (1) بست خارج رتبه از رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، (3) بست مافوق رتبه ازمعاونین، (34) بست دوم روسائی مرکزی و ولایتی، (32) بست سوم آمریت ها، (391) بست چهارم، (91) بست پنجم، (3) بست ششم و(283) بست هفتم وهشتم میباشد که جمعا (850) بست را در بر می گیرد.

اهداف اداره ملی حفاظت محیط زیست:

1. حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها.
2. تأمین عملکرد ایکولوژیکی و سیر تکامل آن.

3. تأمین منافع و نیازمندی های نسل فعلی و آینده مرتبط با محیط زیست.

4. حفظ میراث های طبیعی و فرهنگی.
5. تسهیل در امر بازسازی و رشد دوامدار اقتصاد ملی.

وظایف و صلاحیت های اداره ملی حفاظت محیط زیست


اداره ملی حفاظت محیط زیست به اساس قانون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1. حفظ تمامیت محیطی و بهبود استفاده دوامدار از آن.

2. حفاظت محیط زیست و احیای آن.
3. تأمین هماهنگی امور محیط زیستی به سطح محلی، ملی و بین المللی.
4. طرح و تطبیق برنامه ها و دساتیر محیطی به منظور توحید امور محیط زیست و شیوه های انکشاف دوامدار آن در سطح کشور.
5. فراهم ساختن خدمات مربوط به اداره محیط زیست در عرصه ارزیابی اثرات محیط زیستی، تنظیم کیفیت آب و هوا و زباله ها و کنترول آلودگی ها و اعطای جواز فعالیت های مربوطه.

6. تأمین ارتباطات و گسترش معلومات محیط زیستی عامه غرض فراهم ساختن آگاهی بهتر از مسایل محیط زیست.
7. تطبیق موافقت‌نامه های دو جانبه یا چندین جانبه محیط زیستی که افغانستان عضویت آنرا دارد به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط.
8. تطبیق کنوانسیون تجارت بین المللی حیوانات و نباتات ر
و به انقراض.
9. عقد موافقت‌نامه ها به منظور حفاظت و احیای محیط زیست به نمایندگی از حکومت طبق احکام قانون.
10. مساعد ساختن زمینه عقد موافقتنامه های دو جانبه یا چندین جانبه محیط زیستی، جمهوری اسلامی. افغانستان با سایر دول و مؤسسات بین المللی و تنظیم امور مربوط آن.
11. همکاری در مورد طرح و تطبیق برنامه ملی جهت نظارت محیط زیستی و استفاده مؤثر در زمینه از معلومات تهیه شده است.
12. ارایه گزارش حاوی معلومات در مورد کیفیت محیط زیست در هر دو سال در شهرها و در هر پنج سال در روستاها به مقام ریاست جمهوری.
13. تهیه گزارش مؤقت در هر دو سال در مورد وضع محیط زیست در کشور.
14. طرح برنامه عمل
ی ملی حفاظت و احیای محیط زیست در خلال سه سال ، بعد از انفاذ این قانون به منظور اتخاذ اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و میان مدت و بررسی تأثیرات سوء آلودگی محیطی غرض جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن آن با اشتراک و مشوره وزارت ها و ادارات ذیربط و تنظیم برنامه منسجم برای تطبیق فعالیت ها.

15. ترتیب، تکمیل و نشر دورانی گزارش شاخص های محیط زیست.
16. ترتیب و نشر گزارش سالانه شامل فعالیت های اداره ملی حفاظت محیط زیست توأم با احصائیه جواز نامه و اجازه نامه های صادر شده.

17. ارزیابی مؤثریت تطبیق احکام قانون محیط زیست و مقرره های مربوط به بهبود استفاده دوامدار به منظور حفاظت منابع طبیعی و احیای محیط زیست.
18. طرح و تطبیق برنامه های آموزشی در مورد مسایل محیط زیستی و ارتقاء ظرفیت های عامه در زمینه به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط.
19. هماهنگی و همکاری فعال با وزارت ها و ادارات ذیربط مرکزی در مورد موضوعات مربوط به استفاده دوامدار از منابع طبیعی، حفاظت و احیای محیط زیست.
20. مراقبت از تطبیق اهداف و احکام قانون محیط زیست.
21. انجام سایر وظایفی که از طرف کابینه جمهوی ا.ا و شورای وزیران محول میشود.

اداره ملی حفاظت محیط زیست

ساعات کاری:

شنبه الی چهار شنبه : از ۸:۳۰ صبح الی ۳:۳۰ بعد از ظهر
پنج شنبه : ۸:۳۰ ضبح الی ۱: