وظایف و صلاحیت های اداره ملی حفاظت محیط زیستاداره ملی حفاظت محیط زیست به اساس قانون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
1. حفظ تمامیت محیطی و بهبود استفاده دوامدار از آن.

2. حفاظت محیط زیست و احیای آن.
3. تأمین هماهنگی امور محیط زیستی به سطح محلی، ملی و بین المللی.
4. طرح و تطبیق برنامه ها و دساتیر محیطی به منظور توحید امور محیط زیست و شیوه های انکشاف دوامدار آن در سطح کشور.
5. فراهم ساختن خدمات مربوط به اداره محیط زیست در عرصه ارزیابی اثرات محیط زیستی، تنظیم کیفیت آب و هوا و زباله ها و کنترول آلودگی ها و اعطای جواز فعالیت های مربوطه.

6. تأمین ارتباطات و گسترش معلومات محیط زیستی عامه غرض فراهم ساختن آگاهی بهتر از مسایل محیط زیست.
7. تطبیق موافقت‌نامه های دو جانبه یا چندین جانبه محیط زیستی که افغانستان عضویت آنرا دارد به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط.
8. تطبیق کنوانسیون تجارت بین المللی حیوانات و نباتات ر
و به انقراض.
9. عقد موافقت‌نامه ها به منظور حفاظت و احیای محیط زیست به نمایندگی از حکومت طبق احکام قانون.
10. مساعد ساختن زمینه عقد موافقتنامه های دو جانبه یا چندین جانبه محیط زیستی، جمهوری اسلامی. افغانستان با سایر دول و مؤسسات بین المللی و تنظیم امور مربوط آن.
11. همکاری در مورد طرح و تطبیق برنامه ملی جهت نظارت محیط زیستی و استفاده مؤثر در زمینه از معلومات تهیه شده است.
12. ارایه گزارش حاوی معلومات در مورد کیفیت محیط زیست در هر دو سال در شهرها و در هر پنج سال در روستاها به مقام ریاست جمهوری.
13. تهیه گزارش مؤقت در هر دو سال در مورد وضع محیط زیست در کشور.
14. طرح برنامه عمل
ی ملی حفاظت و احیای محیط زیست در خلال سه سال ، بعد از انفاذ این قانون به منظور اتخاذ اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و میان مدت و بررسی تأثیرات سوء آلودگی محیطی غرض جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن آن با اشتراک و مشوره وزارت ها و ادارات ذیربط و تنظیم برنامه منسجم برای تطبیق فعالیت ها.

15. ترتیب، تکمیل و نشر دورانی گزارش شاخص های محیط زیست.
16. ترتیب و نشر گزارش سالانه شامل فعالیت های اداره ملی حفاظت محیط زیست توأم با احصائیه جواز نامه و اجازه نامه های صادر شده.

17. ارزیابی مؤثریت تطبیق احکام قانون محیط زیست و مقرره های مربوط به بهبود استفاده دوامدار به منظور حفاظت منابع طبیعی و احیای محیط زیست.
18. طرح و تطبیق برنامه های آموزشی در مورد مسایل محیط زیستی و ارتقاء ظرفیت های عامه در زمینه به همکاری وزارت ها و ادارات ذیربط.
19. هماهنگی و همکاری فعال با وزارت ها و ادارات ذیربط مرکزی در مورد موضوعات مربوط به استفاده دوامدار از منابع طبیعی، حفاظت و احیای محیط زیست.
20. مراقبت از تطبیق اهداف و احکام قانون محیط زیست.
21. انجام سایر وظایفی که از طرف کابینه جمهوی ا.ا و شورای وزیران محول میشود.

اداره ملی حفاظت محیط زیست

ساعات کاری:

شنبه الی چهار شنبه : از ۸:۳۰ صبح الی ۳:۳۰ بعد از ظهر
پنج شنبه : ۸:۳۰ ضبح الی ۱: