سفر مقامات اداره ملی حفاظت محیط زیست

شمارهنام برنامهکشورهئیت افغانستانمعلومات کوتاهتاریخ سفر
۱نشست پروژه به سازی آبرسانی بند شاه توب کابلهندوستانغلام محمد ملکیار معین مسلکیبهبود ساختن ذخایر آب17جون 208
۲دور سوم مذکرات آبایرانغلام حسن امیری رئیس تغییرات اقلیم پروگرام مدیرت آب منطقه 6فبروی 208
۳آموزش های ابتدایهندوستان عبدالله صافی ریس مالی وحسابیمنابع آب و سیستم معلومات همکاری های منطقوی9-11مارچ 208
۴ظرفیت سازی دیپلوماسی آبترکیهغلام حسن امیری رئیس تغییرات اقلیمظرفیت سازی دیپلوماسی آب14-15 مارچ 2018
۵انجمن همکاری های مشترک هوای پاک آسیا پسفیک تایلندغلام محمد ملکیار معین مسلکیحمایت تخنیکی و مالی کشور های عضودر قسمت طرح و تطبیق پلان ها پالیسی های کنترول آلودگی هوا با در نظر داشت ستندرد های معین ملی و منتطقوی21-22 مارچ 2018
۶چهاردهمین نشست بین الحکومتی پروگرام همکارهای محیط زیستی جنوب آسیا سریلانکاشاه زمان میوندی رئیس عمومی ،غلام محمد ملکیار معین مسلکی ،ذوالفقار کریمی بلوچ رئیس روابط بین المللچهاردهمین نشست بین الحکومتی پروگرام همکارهای محیط زیستی جنوب آسیا26-29 مارچ 2018
۷هشتمین نشست 3R (کاهش استفاده دوباره از بازیافت) منطقه آسیا پسفیکهندوستانشاه زمان میوندی رئیس عمومیادغام3R در سیاست، برنامه ریزی ها و توسعه9-12 اپریل 2018
۸گفتگوی صندوق سبز اقلیمی در آسیا ویتنامشاه زمان میوندی رئیس عمومی مدیریت خطرات اجتماعی محیط زیستی۱۷-۲- اپریل ۲۰۱۸
۹چهارمین نشست کمیته اجرائیوی و آموزشی ارتقایی ظرفیت نهاد SAWEMهندوستانغلام محمد ملکیار معین مسلکیتجدید تعهدات کشور ها در زمینه صادرات ، وردات غیر قانونی و تهدیدات برای حیات وحش28Jan - 2 Feb, 2019
۱۰نشست تخنیکی متخصیصین جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه هایدرولوژیتاجکیستانذوالفقار کریمی بلوچ رئیس روابط بین المللتبادل تجارب، اطلاعات در رابطه به توسعه پابدار و همکارهای هایدرولوژیی و محیط زیستی مناطق مشترک 9-15 می 2018
۱۱اجماع بین المللی محیط زیستی آسیا میانه تقویت همکاری در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار آسیای مرکزی ازبکستانشاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره ، نقیب الله صدیقی ، رئیس انکشاف پایدارتلاش های مشترک کشور های آسیا ی مرکزی در حل مشکلات جهانی و منظقه ای محیط زیستی5-8 جون 2018
۱۲نشست کمیته رهبری پلنگ برفی و پروگرام حفاظت ایکو سیستم آنقزاقستانعبدالولی مدقق معین پالیسی و روابط ، ذوالفقار کریمی بلوچ رئیس روابط بین الملل

1.به روز کردن تطبیق پلان عمل پلنگ برفی

2. ارزیابی جمعیت پلنگ های برفی جهان

14-15 جون 2018
۱۳ششمین اسمبله تسهیلات جهانی محیط زیستویتنامشاه زمان میوندی رئیس عمومی ادارهششمین اسمبله23-29 جون 2018
۱۴رویداد ساختار پالیسی مقامات عالی رتبه برتانیا شاه زمان میوندی رئیس عمومی ادارهنماینده گی افغانستان در رویداد ساختار پالیسی مقامات عالی رتبه2-3 جولای 2018
۱۵نشست همآهنگی و روند اثرات سوء محیط زیستی و اجتماعی پروژه تاپیایالات متحد عربنقیب الله صدیقی رئیس انکشاف و پایدارارزیابی پروژه تاپی2-5 جولای 2018
۱۶کورس آموزشی بین المللی استفاده تکنالوجی برای کاهش فاجعه خطر در آسیا مرکزی چینعلی مدد ساحل رئیس ولایت دایکندیارتقاظرفیت در رابطه به مدیریت کاهش خطر 9-24جولای 2018
۱۷سفر عملی و برنامه استراتیژیک آموزشی در خصوص بودجه سازی و پاسخگوی به جندراندویزیامحمد واصل بازف معین مالی و اداری محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره پاسخگوی به بودجه و جندر9-17 اگست 2018
۱۸یازدهمین نشست کار گروپی کنوانسیون بازل سویسذوالفقار کریمی بلوچ رئیس روابط بین الملل کنترول و انتقال فرامرزی زباله های خطر ناک و دفع آن3-6 سپتمبر 2018
۱۹همکاری های تخنکی بهسازی آب بین افغانستان و آلمانهندوستانادریس ملیار معین پالیسی و روابط بین المللیمعرفی برنامه چهار سال بهبود سکتور اب در افغانستان9-13 سپتمبر 2018
۲۰ مدیریت منابع بشری دولت برای مقامات بلند رتبه جاپانمحمد رحیم احمدی رئیس منابع بشری مدیریت منابع بشری برای مقامات بلند رتبه دولتی2-20 سپتمبر 2018
۲۱یازدهمین اجماع EST منطقوی در آسیامنگولیانقیب الله صدیقی رئیس انکشاف پایدارتحکیم همکاری میان کشورهای آسیای میانه و آسیا جنوبی در رابطه به ساحات محیط زیستی2-5 اکتوبر 2018
۲۲کنفرانس جهانی NDA و کنفرانس سرمایه گذاری بخش سکتور خصوصی برای تغییر اقلیم کوریاادریس ملیار معین پالیسی و روابط بین الملل گرد همای اعضای باصلاحیت ملی 8-12 اکتوبر 2018
۲۳همکاری های بین السرحدی برای توسعه و حفاظت منابع طبعی زامبیامحمد رضا رفعت رئیس ولایت غزنی تشریک مساعی و همکاری های بین المللی برای ساحات حفاظت شده و حیات و حش29اکتوبر الی 1 نوامبر 2018
۲۴نهمین کنفرانس سال دوم تسهیلات جهانی محیط زیست در رابطه به آبهای بین المللیمراکشادریس ملیار معین پالیسی و روابط بین المللپروگرام مدیرت آبهای بین المللی5-8 نوامبر 2018
۲۵چهاردهمین نشست کشور های عضو کنوانسیون حیات وحش COP 14مصر شاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره جلال الدین ناصری ریس حفاظ میراث های طبعی تطبیق تعهدات افغانستان به کنونسیون تنوع حیات UNCBD14-15 نوامبر 2018
۲۶بیست چهارمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون تغیر اقلیم ملل متحد UNFCCCپولندشاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره، .عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره|، غلام حسن امیری رئیس تغییر اقلیم ، فضل ربی حمیم رئیس ولایت ننگرهای، امیری نماینده وزارت مالیه کشور و آقای آخندزاده رئیس پوهنزی محیط زیست پوهنتون کابلتطبیق کنوانسیون تغییر اقلیم 2-14 دیسمبر 2018
۲۷نشست انتخاب یا هیئت موسسان غرب آسیا تسهیلات جهانی محیط زیست ترکیه محمد یوسف حمیدیان معین مالی و اداری نشست منطقه عملیاتی هیئت تسهیلات جهانی محیط زیست8-9 دسمبر 2018
۲۸کمک و همکاری برای توسعه امور آب آسیای میانه قزقستان سید ناصر محجوب ریست ولایت تخار مدیریت آبها 18-19 دسمبر 2018
۲۹ورکشاپ منطقوی پیگرد قانونی انواع جرایم وخیم حیات وحش بوتانمحمد محفوظ کوهستانی رئیس ولایت پروان و عالی مدد ساحل رئیس ولایت دایکندیارتقایی ظرفیت18-20 دسمبر 2018
۳۰ششمین مناظره جهانی محیط زیست برای خلاص اسناد توسط مذاکره کننده گان پالیسی ساز کینیا ادریس ملیار معین پالیسی و روابط بین الملل18-20 دسمبر 201821 جنوری 2019
۳۱نهمین نشست ساختاری 3R آسیا پسفیک تایلندشاه زمان میوندی رئیس عمومی اداره و فیروز محمد زائی رئیس پلان آماده بستر همکاری های گسترده برای ارتقایی 3R (کاهش، استفاده دوباره و باز یافت) در آسیا4-6 مارچ 2019
۳۲چهارمین نشست مجمع ملل متحد محیط زیستی کینیا محمد نعمان حکمتهمکاری با شرکای بین المللی در موارد: پاسخ های بازار ، مرکز راه اندازه تخنیکی سبز ، از شفافیت تا رهبری و غذای صحتمند برای یک سیاره پایدار 4-8 مارچ 2019
۳۳چهارمین نشست مجمع ملل متحد محیط زیستیکینیاعزت الله صدیقی معین مسلکی، اجمل مرتضایی سکرتر معینیت مسلکیهمکاری با شرکای بین المللی در موارد: پاسخ های بازار ، مرکز راه اندازه تخنیکی سبز ، از شفافیت تا رهبری و غذای صحتمند برای یک سیاره پایدار11-15 مارچ 2019
۳۴نشست متخصیصین ECOبرای دست رسی به منافع مشترک ترکیهذوالفقار کریمی بلوچ رئیس روابط بین المللافزایش تلاش ها برای همکاری نزدیک در موارد اقتصادی، اجتماعی، تخنیکی و مدیریت پایدار جنگل ها و سایر موارد مرتبط 23- 29 Jun, 2018
۳۵نشست سومین ساختار وزرا و مقامات محیط زیست آسیا پسفیک سنگاپور عزت الله صدیقی معین مسلکیراه حل های نو برای چالش های محیط زیست و مصرف وتولید پایدار23-25 جون 2019
۳۶ورکشاپ توسعه ملی سیستم ملی نظارت بر پوشش اراضیدبیامان الدین حمیدی رئیس ولایت کندهار ارتقایی ظرفیت 24-25 جون 2019

سفر کارمندان اداره ملی حفاظت محیط زیستشمارهنام برنامهکشورهئیت افغانستانمعلومات کوتاهتاریخ سفر
۱Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA)نایروبی - کینیااجمل مرتضائیاشتراک و ارایه بیانیه در چهارمین مجمع محیط زیست ملل متحد به نمایندگی دولت جمهوری اسلام افغانستان11-15 Mar 2019
۲صونیت فزیکی و مدیریت امنیتی منابع رادیو اکتیفتاجکستانزمریالی مومند و محمد عیسی و زیریمصوئنیت فزیکی و مدیریت امنیتی منابع رادیواکتیف برایکارمندهای افغانستان11-14 Mar 2019
۳The UKRI -GCRF south Asian Nitorgen Hub (SANH) Inception meetingنیپالمحمد عطا احمدی و سید مهدی ساداتاشتراک کشور های جنوب آسیا به منظور جلسه آغاز مرکزنایتروجن در جنوب آسیا،شریک ساختن تجارب ،شناسای منابع آلودگی ها ،تاثیرات نایتروجن بالای صحت25-27 Feb 2019
۴در برنامه همکاری های تخنیکی میان حکمت افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای بهبود سکتور آبافریقا جنوبیحسیب شاه ایوبیمعرفی تکنالوژی های جدید مدیریت ها فاضلاب ها ومطالعات که در کشور های مختلف صورت گرفته است28 - 22 Feb, 2019
۵National Workshop on the Development of the National Land Cover Monitoring System fo Afghanistanامارات متحده عربیامان الدین حمیدی24 - 25 Jan, 2019
۶Intergrated River Basing Managementنیپالمحمد عالم عابدپروؤه دو سال به منظورتوانمند سازی مدیریت منابع آب افغانستان با حمایت کشور استرالیا28 Jan - 8Feb, 2019
۷Training Programme on Green Climate Fund (GCF) Project Formulationهندوستاناحمد فاتح یوسفزیارتقاء ظرفیت اشتراک کنندگان برنامه پیرامون چگوگی تهیه و ترتیب طرح های پیشنهادهای دولت جمهوری اسلامی افعانستان در مطابقت باپالیسی ها و استراتیژی های ملی کشور و صندوق سبز اقلیم (GCF)28 Jan - 2 Feb, 2019
۸Training Programme on Green Climate Fund (GCF) Project Formulationهندوستانمحمد سلیمان بخشیارتقاء ظرفیت اشتراک کنندگان برنامه پیرامون چگوگی تهیه و ترتیب طرح های پیشنهادهای دولت جمهوری اسلامی افعانستان در مطابقت باپالیسی ها و استراتیژی های ملی کشور و صندوق سبز اقلیم (GCF)28 Jan - 2 Feb, 2019
۹Training Programme on Green Climate Fund (GCF) Project Formulationهندوستانروح الله امینارتقاء ظرفیت اشتراک کنندگان برنامه پیرامون چگوگی تهیه و ترتیب طرح های پیشنهادهای دولت جمهوری اسلامی افعانستان در مطابقت باپالیسی ها و استراتیژی های ملی کشور و صندوق سبز اقلیم (GCF)28Jan - 2 Feb, 2019
۱۰The UIB-N Meeting for Enhancing Scince Based Reginal Cooperationنیپالآریا نیایشساختار تشکیلاتی اعضا کیمته استراتیژیک تشکیل کیمته استراتیژمنطقوی حوزه دریای اندوس17 to 18 Jan, 2019
۱۱Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Building Program for National Air Quality Management 2018مالیزیامحمد عیسی وزیری12 to 13 Nov,2018
۱۲Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Building Program for National Air Quality Management 2018مالیزیاسید مهدی ساداتاشتراک کشور های در حال توسعه جنوب آسیا به منظور بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت کاری شریک ساختن ؛تجارب ؛ شناسای منابع آلودگی ها ؛ تاثیرات آلودگی هوا بالای صحت و پلان عمل هوای پاک12 to 13 Nov,2018
۱۳Resilient South Asia: Regional Agenda for Climate Change Cooperationهندوستاناحمد فاتح یوسفزی11NOV, 2018
۱۴Capacity Environment Program of Mine Hazard Management for Sustainable Developmentکوریامحمد ضمیر تقواپرگرام برای اداره پیشرفت پایدار خطرنات محیط زیستی4 to 17 Nov, 2018
۱۵Asia Pacific Fourm on Low Carbon Technologyچینسید یحی زیوریارایه تکنالوژیهای جدید پیرامون کاش کاربن خاصتآترویج ساختمانهای سبز, انرژیهای تجدید و کاربن فایننس24-26 Oct, 2018
۱۶Training Workshop on Identifying and Reporting Actions in National Communications for the Asia Pacific and Eastern Europe Regionنیپالاحمد شعیب جهشارتقاع دانش تخنیکی کارشناسان کشور های توسعه دررابط به روش ها علم و ابزار ضروی برای انجام ارزیابی اسیب پذپری و سازگاری و تحلیل و تعبیر نتایج ارزیابی ها در اقدامات ساز گاری8-11 Oct, 2018
۱۷ولین اجلاس کمیته رهبری پروژه تقویت منابع آب در افغانستانهندوستانروح الله امینتریب پلان استرایتژیک برای حوزه دریایی اندوس بالا -در بخش افغانستان برای سال 2018 -201926-27 2018
۱۸Hydrological Modeling using the JAMS/J2000 modeling systemهندوستاناحمد تمیم کبیریاستفاده از سافتویرJ2000 نصب فعال سازی و آموزش سافتویر2000 J25 Oct-4 Nov, 2018
۱۹Asia and the Pacific regional consultations in preparation for the Second meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercuryتایلندادریس حکیمی23-24 Oct, 2018
۲۰Central Asia Leadership Program on Environment for Sustainable Developmentقزاقستانعطیع الله ایشانزادهششمین جلسه کمیته رهبری آبهای هوشمند ارایه کار کردها در سال 2018 وتشریح بخش های پروژه آبهای هوشمند17-23 Sep, 2018
۲۱Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Guilding Programme for National Air Quality Managers 2018
۲۲Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Guilding Programme for National Air Quality Managers 2018تایلندمحمد عیسی وزیریاشتراک کشور های درحال توسعه جنوب آسیا به منظور آموزش بهتر شناسای منابع آلودگی ها ,و مسایل تشخیص پارامترهای کیفت هوا17-20 Sep, 2018
۲۳Asia Pacific Clean Air Partnership/ Capacity Guilding Programme for National Air Quality Managers 2018تایلندسید مهدی ساداتاشتراک کشور های درحال توسعه جنوب آسیا به منظور آموزش بهتر شناسای منابع آلودگی ها ,و مسایل تشخیص پارامترهای کیفت هوا17-20 Sep, 2018
۲۴ Technical Cooperation between Germany and Afghanistan Water Sector Improvement Program (WSIPهندوستانطوفان جبران 9-13 Sep, 2018
۲۵Technical Cooperation between Germany and Afghanistan Water Sector Improvement Program (WSIP)هندوستانحبیب الله منیر9-13 Sep, 2018
۲۶Workshop on Afghanistan Climate Budget Strategyهندوستاناحمد فاتح یوسفزی17 - 19 Sep, 2018
۲۷نشست متخصصان CBRNازبکستانسونا غفاریتهیه و ترتیب پلان ملی حادثات سی بی ار ان6- 10 Aug, 2018
۲۸Regional Forum for the National Designated Entities in Asia and the Pacificکوریاروح الله امین16-20 Jul, 2018
۲۹کمیته هماهنگی تخنیکی پروژه SWORAMنیپالخان محمد حسنیپروژه دو ساله به منظور توانمند سازی مدیریت منابع آب افغانستان با کشور استرلیا25-28 Jul, 2018
۳۰تدویر جلسه و هماهنگی پروسه ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی پروژه تاپیامارات متحده عربیادریس حکیمی2- 5 Jul, 2018
۳۱تدویر جلسه و هماهنگی پروسه ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی پروژه تاپیامارات متحده عربیوحید الله ابراهیمی2- 5 Jul, 2018
۳۲UNFCCC- GIR-COSTT Program on Greenhouse Gases to NEPAکوریااحمد فاتح یوسفزیایجاد ظرفیت های تخنیکی متخصصین کشورهای در حال انکشاف و کمتر انکشاف یافته در رابط به موجودی گازات گلخانه ئی25 Jun- 19 Jul, 2018
۳۳Sixth GEF Assemblyویتنامحمد بلال اکبریاشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورا ی تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته23- 29 Jun, 2018
۳۴Sixth GEF Assemblyویتنامنجیب الرحمن سعیداشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورا تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته23- 29 Jun, 2018
۳۵Sixth GEF Assemblyویتناممحمد سلیمان بخشیاشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورا ی تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته23- 29 Jun, 2018
۳۶Sixth GEF Assemblyویتنامتمنا داویاشتراک درجلسات ششمین اسامبله، پنجاه و چهارمین شورای تسهیلات جهانی محیط زیست و شورای کشور های کمتر انکشاف یافته23- 29 Jun, 2018
۳۷Water and Climate Changeتاجکستاناحمد شعیب جهشاقدامات موثر و علمی جهت انکشاف اهداف توفق شده بین المللی در زمینه منابع آبی18- 23 Jun, 2018
۳۸Steering Committee Meeting Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program ( GSLEP)قرغزستانعزت الله ساحلهماهنگی بهتر بخاطر تقویت اجرای فعالیت های سازمان جهانی پروگرام پلنک برفی14-15 Jun, 2018
۳۹Natural - Based Tourism (NBT) and Public Private Partnership (PPP) in Conservation Areaمزمبیقمحب الله فضلی7-9 Jun, 2018
۴۰Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia”ازبکستانسید قیوم هاشمیتقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده5-8 Jun, 2018
۴۱Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia”ازبکستانتوفیق الله مرادیتقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده5-8 Jun, 2018
۴۲Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia”ازبکستانعطیع الله ایشانزادهتقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده5-8 Jun, 2018
۴۳Central Asia International Environmental Forum on “Strengthening the Cooperation in the field of environment and sustainable development in Central Asia”ازبکستانجلا الدین ناصریتقویت همکاری محیط زیستی و انکشاف پایدار در منطقه و آسیای مرکزی و افغانستان دربخش های تنوع حیات ساحات حفاظت شده5-8 Jun, 2018
۴۴Regional Training Workshop for Negotiatorsسریلانکاغلام عباس لیاقتتوانمند سازی سطح ظرفیت نمایندگان دولت در گفتگوهای چارچوب کنوانسیون ملل متحدپیرامون تغییراقلیم4-7 Jun, 2018
۴۵Regional Training Workshop for Negotiatorsسریلانکاروح الله امینتوانمند سازی سطح ظرفیت نمایندگان دولت در گفتگوهای چارچوب کنوانسیون ملل متحدپیرامون تغییراقلیم4-7 Jun, 2018
۴۶National Experiences of Accessing and Progrmming Resources from Green Climate Fund in South Asiaبنگلدیشمحمد سلیمان بخشیارتقا ظرفیت نماینده گان نهادهای ذیصلاح ملی (NDA)کشور ها پیرامون دسترسی به صندوق اقلیم سبز(GCF)13-15 May, 2018
۴۷International Meeting and Workshop on UNECO Offece Global Geoparks in Qeshm Islandایرانجلال الدین ناصری28-30 Apr, 2018
۴۸Green Climate Fund Structured Dialogeue with Asiaویتنامروح الله امینایجاد تسهیلات وسرعت بخشیدن فرصت های مناسب صندوق اقلیم سبز برای کشور های آسیایی17 - 20 Apr, 2018
۴۹Environment and Climate Changeهندوستانسید محمد ظاهر ماهر9- 13 Apr, 2018
۵۰Environment and Climate Changeهندوستانآریا نیایش9- 13 Apr, 2018
۵۱Advaning National Adaptation Plansمصرروح الله امینتقویه مراحل ساختار و مرحله تطبیق پلان ملی سازگاری4- 6 Apr, 2018
۵۲14th Meeting of the Governing council oo South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP)سریلانکاتمنا داوی26- 28 Mar, 2018
۵۳14th Meeting of the Governing council oo South Asia Co-operative Environment Programme (SACEP)سریلانکامحمد تواب انوری26- 28 Mar, 2018
۵۴First meeting of the expert working groupسویسغلام عباس عسکری20-23 Mar, 2018
۵۵Afghanistan Climate Finance Unit (ACFU) in Exposure Visit to Pakistan Climate Finance Unit (PCFU)پاکستانغلام عباس لیاقتآشنایی بهتر از اهداف و چگونگی فعالیت های واحد مالی تغییراقلیم پاکستان در راستا دسترسی به منابع مالی جهانی تغییراقلیم8- 10 Jan, 2018
۵۶Afghanistan Climate Finance Unit (ACFU) in Exposure Visit to Pakistan Climate Finance Unit (PCFU)پاکستاناحمد فاتح یوسفزی8- 10 Jan, 2018
۵۷Afghanistan Climate Finance Unit (ACFU) in Exposure Visit to Pakistan Climate Finance Unit (PCFU)پاکستانمحمد سلیمان بخشی8- 10 Jan, 2018
۵۸First sub regional workshop on preparation of status report and sub-regional roadmap for implementing the Global waste Management Goals towards addressing SDGs in South Asiaنیپالملنگ همت و حمیدالله نیکزادتهید گزارش وضعیت زباله های جامعد در کشور های جنوب آسیا25-26 2019