شمارهعنوانفایل
۱طرز العمل مرجع اطلاع گیری داخلی جرایم فساد اداریدانلود فایل مربوطه
۲طرزالعمل تفتیش محیط زیستیدانلود فایل مربوطه
۳طرزالعمل تنظیم سفرهای خارجیدانلود فایل مربوطه
۴طرزالعمل مدیریت بطری های کهنه و مستعملدانلود فایل مربوطه
۵طرزالعمل مرجع اطلاع گیری داخلی جرایم فساد اداریدانلود فایل مربوطه
۶ طرزالعمل شورای مشورتی محلی محیط زیستیدانلود فایل مربوطه
۷طرز العمل ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعیدانلود فایل مربوطه
۸طرزالعمل کمیته رهبری نهاد ذیصلاح ملیدانلود فایل مربوطه
۹ طرزالعمل برای کمیته زباله های طبیدانلود فایل مربوطه
۱۰طرزالعمل جلسات آنلاین با 34 ریاست محیط زیست ولایاتدانلود فایل مربوطه
۸طرزالعمل قرنطین کوید 19دانلود فایل مربوطه
۱۱طرزالعمل نظارت و ارزیابی از پروژه های محیط زیستدانلود فایل مربوطه
۱۲طرزالعمل ارایه گزارش مسوولین اطلاع رسانی ادارات به کمیمسیون-اسکندانلود فایل مربوطه