شمارهعنوانفایل
۱طرز العمل مرجع اطلاع گیری داخلی جرایم فساد اداریدانلود فایل مربوطه
۲طرزالعمل کنترول تفتیش محیط زیستی1402
دانلود فایل مربوطه
۳طرزالعمل تنظیم سفرهای خارجیدانلود فایل مربوطه
۴طرزالعمل مدیریت بطری های کهنه و مستعملدانلود فایل مربوطه
۵طرزالعمل مرجع اطلاع گیری داخلی جرایم فساد اداریدانلود فایل مربوطه
۶ طرزالعمل شورای مشورتی محلی محیط زیستیدانلود فایل مربوطه
۷طرز العمل ارزیابی اثرات محیط زیستی واجتماعیدانلود فایل مربوطه
۸طرزالعمل کمیته رهبری نهاد ذیصلاح ملیدانلود فایل مربوطه
۹طرزالعمل تنیظیم زباله های طبیدانلود فایل مربوطه
۱۰طرزالعمل جلسات آنلاین با 34 ریاست محیط زیست ولایاتدانلود فایل مربوطه
۸طرزالعمل قرنطین کوید 19دانلود فایل مربوطه
۱۱طرزالعمل نظارت و ارزیابی از پروژه های محیط زیستدانلود فایل مربوطه
۱۲طرزالعمل ارایه گزارش مسوولین اطلاع رسانی ادارات به کمیمسیون-اسکندانلود فایل مربوطه
۱۳طرزالعمل تجارت بین المللی حیات وحش و نباتاتدانلود فایل مربوطه
۱۴طرزالعمل تنظیم وظایف و اجراآت اداره ملی حفاظت محیط زیستدانلود فایل مربوطه