شمارهعنوانفایل
1قرارداد تهیه اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعاتدانلود فایل مربوطه
2قرارداد تهیه سه نوع تیل مورد ضرورت ادارهدانلود فایل مربوطه
3قرارداد پروژه تحکیمات امنیتی دفترمرکزیدانلود فایل مربوطه
4موافقتنامه آغاز کار پروژه نشر پیام های محیط زیستی با شبکه رادیو تلویزیون آریانادانلود فایل مربوطه
5قرارداد پروژه نشر پیامهای محیط زیستی با رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی شمشاددانلود فایل مربوطه
6قرارداد پروژه نشر پیامهای محیط زیستی با اداره خدمات انکشافی و بشری افغانستان به نمایندگی رادیو کلیددانلود فایل مربوطه
7قرارداد پروژه نشر پیامهای محیط زیستی با شبکه تلویزیونی یکدانلود فایل مربوطه
8قرارداد پروژه نشر پیامهای محیط زیستی با موبی افغانستان به نمایندگی تلویزیون طلوع، رادیو آرمان و رادیو اراکوزیادانلود فایل مربوطه
9قرارداد نشر پیام های محیط زیستی با تلویزیون جواندانلود فایل مربوطه
10قرارداد نشر پیام های محیط زیستی با تلویزیون راه فردادانلود فایل مربوطه
11قرارداد نشر پیام های محیط زیستی با تلویزیون کابل نیوزدانلود فایل مربوطه
12قرارداد ترمیم ومراقبت وسائل برقی باشرکت آفاقدانلود فایل مربوطه
13قرارداد ترمیم ومراقبت وسائل برقی باشرکت حماسه نوروزیدانلود فایل مربوطه
14قرارداد حفر جاه آب آشامیدنی ولایت کاپیسادانلود فایل مربوطه
15قرارداد تدارک وسایل لابراتوار باشرکت تنویردانلود فایل مربوطه
16قرارداد وسایل دفتری با شرکت حماسه نوروزیدانلود فایل مربوطه
18قرارداد عیارسازی دستگاه کیفیت آب و هوادانلود فایل مربوطه
۱۹قرارداد پروژه اعمال چهار دیواری ریاست محیط زیست ولایات (ننگرهار، غور، لغمان، دایکندی، جوزجان، پکتیکا و فراه)دانلود فایل مربوطه
۲۰موافقتنامه قرارداد اعمال تعمیر محیط زیست ولایت کاپیسادانلود فایل مربوطه