شماره عنوان تاریخ ختم
1 کارشناس طرح ستندرها و معیارهای محیط زیستی 2024-06-03
2 آمریت طرح اسناد تقنین 2024-06-02
3 آمر کنترول اصناف 2024-06-02
4 کارشناس نظارت از معیارها و ستندر های محیط زیستی 2024-05-12
5 کارشناس تنظیم شکار و تنوع حیات 2024-01-12
6 آمر استخدام 2024-01-27
7 آمر ارتباط خارجه 2024-01-27
8 آفسر GRB 2021-07-27
9 مشاور ارشد امور مردمی 2021-07-27
10 گرافیک دیزاینر در بخش تصویر و پرینت میدیا 2021-07-18
11 متخصص Networking 2021-07-18
12 تکنیشن برق 2021-07-12
13 متخصص تدارکات 2021-07-15
14 متخصص تدارکات 2021-07-15
15 مشاور ارشد پالیسی های محیط زیستی 2021-07-12
16 مشاور ارشد محیط زیست 2021-07-12
17 نلدوان 2021-07-08
18 مدیرعمومی محاسبه جنسی 2021-07-08
19 مدیرعمومی صحت مصونیت و رسیدگی به شکایات 2021-07-08
20 مدیرعمومی سیستم ها 2021-07-08
21 کارشناس هماهنگی با میکانیزم های مالی محیط زیستی 2021-07-08
22 کارشناس نظارت وارزیابی تحقق پلان ها و پالیسی های میحط زیستی 2021-07-08
23 کارشناس میکانیزم های مالی تغییر اقلیم 2021-07-08
24 کارشناس کنترول فعالیت های اصناف بزرگ 2021-07-08
25 کارشناس کنترول پروژه های ارزیابی شده (ESIA) 2021-07-08
26 کارشناس کنترول پارک های صنعتی 2021-07-08
27 کارشناس کنترول اصناف کوچک 2021-07-08
28 کارشناس طرح استراتیژی ها 2021-07-08
29 کارشناس شورا های اجتماعی 2021-07-08
30 کارشناس سیستم ها 2021-07-08
31 کارشناس سکتور زراعت 2021-07-08
32 کارشناس زباله های صنعتی 2021-07-08
33 کارشناس حوادث طبیعی 2021-07-08
34 کارشناس ترانسپورت 2021-07-08
35 کارشناس تحلیل و توحید کزارشات پلان های محیط زیستی 2021-07-08
36 کارشناس انرژی 2021-07-08
37 کارشناس انتقال تکنالوژی 2021-07-08
38 کارشناس الودگی آب وفاضلاب 2021-07-08
39 کارشناس ارقام و معلومات 2021-07-08
40 ګرافیک دیزاینر وادیتور 2021-07-08
41 OPDداکتر 2021-07-08
42 خبرنګار 2021-07-08
43 تکنیشن ایرکندیشن 2021-07-08
44 آمریت مشارکت مردمی 2021-07-08
45 آمرارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره 2021-07-08
46 آمر سازگاري با تغیر اقلیم 2021-07-08
47 مدیر عمومی هماهنگی خدمات امورکوچیها 2021-07-08
48 بست های پروژه ابتکار ظرفیت سازی برای شفافیت 2021-06-26
49 کارشناس تکنالوژی معلوماتی 2021-06-21
50 متخصص ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی ESIA 2021-04-22
51 متخصص انکشاف پایدار محیط زیستی 2021-04-22
52 هماهنگ کننده ملی پروژه 2021-04-19
53 متخصص مالی و اداری 2021-04-19
54 Coordinator for NDC Revision 2020-11-24
55 کارشناس مالی و اداری 2020-09-29
56 متخصص Networking 2020-09-17
57 Coordinatorfor NDC Revision 2020-09-06
58 متخصص ارتقای ظرفیت منابع بشری 2020-08-05
59 گرافیک دیزاینر در بخش تصویر و پرینت میدیا 2020-08-05
60 متخصص نشرات آنلاین 2020-07-28
61 مشاور ارشد روابط بین المللی 2020-07-15
62 مشاور ارشد محیط زیست 2020-04-06
63 متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم 2020-04-06
64 مشاور ارشد مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
65 مشاور اطلاعات و آگاهی عامه 2020-03-26
66 متخصص تدارکات 2020-03-26
67 متخصص ارشد طراحی امور مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
68 متخصص ارشد توسعه پروژه های سازگاری با تغییرات اقلیم 2020-03-26
69 طراح نرم افزار 2020-03-26
70 مدیریت تسهیل قراردادها 2020-03-19
71 مدیر مخزن 2020-03-19
72 مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی 2020-03-19
73 کار شناس نظارت بر سیستم فاضلاب ها 2020-03-06
74 عضو مسلکی بر فعالیت های صنعتی و تجارتی 2020-03-06
75 عضو مسلکی نظارت بر کیفیت هوا 2020-03-06
76 عضو مسلکی بر کیفیت آب 2020-03-06
77 عضو مسلکی نظارت بر کثافات جامد و مضره 2020-03-06
78 کارشناس نظارت و تفتش محیط زیستی 2020-03-06
79 پرسونل تنظیف 2020-02-28
80 دریور خدماتی 2020-02-28
81 کارشناس انرژی بدیل ومؤثر 2020-02-28
82 کارشناس نظارت و تفتيش بر كثافات جامد ومضره طبی 2020-02-25
83 کارشناس ارشد شبکه مالی (تغییر اقلیم) 2020-02-16
84 ویرنگکار 2019-12-04
85 کارشناس شبکه 2019-11-28
86 کارشناس سیستم ها 2019-11-28
87 خانه سامان 2019-09-21