شماره عنوان تاریخ ختم
1 Coordinator for NDC Revision 2020-11-24
2 کارشناس مالی و اداری 2020-09-29
3 متخصص Networking 2020-09-17
4 Coordinatorfor NDC Revision 2020-09-06
5 متخصص ارتقای ظرفیت منابع بشری 2020-08-05
6 گرافیک دیزاینر در بخش تصویر و پرینت میدیا 2020-08-05
7 متخصص نشرات آنلاین 2020-07-28
8 مشاور ارشد روابط بین المللی 2020-07-15
9 مشاور ارشد محیط زیست 2020-04-06
10 متخصص ارشد پروژه های کاهش دهی تغییر اقلیم 2020-04-06
11 مشاور ارشد مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
12 مشاور اطلاعات و آگاهی عامه 2020-03-26
13 متخصص تدارکات 2020-03-26
14 متخصص ارشد طراحی امور مالی تغییر اقلیم 2020-03-26
15 متخصص ارشد توسعه پروژه های سازگاری با تغییرات اقلیم 2020-03-26
16 طراح نرم افزار 2020-03-26
17 مدیریت تسهیل قراردادها 2020-03-19
18 مدیر مخزن 2020-03-19
19 مدیر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی 2020-03-19
20 کار شناس نظارت بر سیستم فاضلاب ها 2020-03-06
21 عضو مسلکی بر فعالیت های صنعتی و تجارتی 2020-03-06
22 عضو مسلکی نظارت بر کیفیت هوا 2020-03-06
23 عضو مسلکی بر کیفیت آب 2020-03-06
24 عضو مسلکی نظارت بر کثافات جامد و مضره 2020-03-06
25 کارشناس نظارت و تفتش محیط زیستی 2020-03-06
26 پرسونل تنظیف 2020-02-28
27 دریور خدماتی 2020-02-28
28 کارشناس انرژی بدیل ومؤثر 2020-02-28
29 کارشناس نظارت و تفتيش بر كثافات جامد ومضره طبی 2020-02-25
30 کارشناس ارشد شبکه مالی (تغییر اقلیم) 2020-02-16
31 ویرنگکار 2019-12-04
32 کارشناس شبکه 2019-11-28
33 کارشناس سیستم ها 2019-11-28
34 خانه سامان 2019-09-21