فورم تماس

ویب سایت آفسر

محب الله
۷۸۸-۵۰۸۳۷۷  ۹۳+
mohaibullahbaqry@gmail.com

نماینده آگاهی عامه

غلام سخی سخا
۷۹۹-۴۰۶۴۹۷  ۹۳+
info@nepa.gov.af

کارشناس اطلاع رسانی

سمیرا جمال
۷۴۷-۲۰۶۶۸۰  ۹۳+
info@nepa.gov.af