تست کیفیت آبتست کیفیت منابع آب

سروی و ارزیابی آلاینده های احتمالی در سا حات محافظتی چاه های آبرسانی شهر کابل ( علاوالدین ،لوگر و افشار ) به همکاری دفتر جی آی زید وادارات ذیدخل سکتور آب ( شهر سازی، وزارت انرژی و آب، ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام گرفته است. و گزارش ان تهیه و ترتیب گردیده است و به ارگانهای ذیربط شریک گردید ه است .

اجراات

جلوگیری از کندن کاری های خودسرانه درساحه ابگیر چاه ها و جلوگیری از تخلیه کثافات و فاضلاب صورت گرفت همچنان جهت محافظت این چاه ها اطراف این چاه ها با دیوار ها وفنس احاطه گردیده است .

تست کیمیاوی کیفی منابع آب ازساحات مختلف شهر کابل توسط تیم تخنیکی این اداره از ساحه شاه دوشمشیره ، قصبه ، خوشحال خان مینه ، شهرک امید سبز ، ساحه پل حسن خان ، پارکهای صنعتی ، پارکهای جمعه محمد محمدی ، ساخه نخاس و ساحه خاتم النبعین در نواحی شهر کابل از منابع مختلف (چاه عمیق ونیمه عمیق و آب نل) در فصل های مختلف سال سمپل گیر ی صورت گرفته است نظربه ار قام داده شده هیچ ارقام بالاتر از ستندرد کیفیت منابع آب مشاهده نگردید ه است صرف درمربوطات ناحیه ششم وسیزدهم و در بعضی نقاط پارامتر پی اچ آب نظر به موقعیت تفاوت اندک بلند میباشد که در جدول ذیل ضمیمه گردید ه است :

آزمایش تست کیمیاوی منابع کیفیت آب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر از نواحی مختلف شهر کابل در سال 1397
شمارهاسم پارامترناحیه سومناحیه سیزدهمناحیه نهمناحیه هشتمناحیه هفتمناحیه ششمناحیه پنجمناحیه پانزدهمناحیه دومکیفیت استندرد آبملاحظات
۱PH8.59.758.17.897.998.97.3598.26.5 - 9
۲Nitrate (NO3)0.006 mg/l0.007 mg/l2.401 mg/l1.34mg/l0.6mg/l47.35mg/l0.000mg/l0.007mg/l1.5mg/l50mg/l
۳Copper/Zinc 0 mg/l0.08 mg/l0.028 mg/l0.06mg/l0.025mg/l1.2mg/l0.041mg/l0.039mg/l0.14mg/l2.0mg/l
۴Chloride (Cl)38.29 mg/l8.447mg/l37.13 mg/l36.75mg/l12.61mg/l20.19mg/l22.46mg/l19.88mg/l37.59mg/l500mg/l
۵Sulfate (S04)128.4 mg/l8.364mg/l196.6 mg/l160.3mg/l84.2mg/l266.8mg/l55.28mg/l636.6mg/l141.1mg/l500mg/l
۶Phosphorus0.255 mg/l1.228mg/l0.2 mg/l1.28mg/l0.3mg/l0.03mg/l0.3mg/l0.8mg/l0.2mg/l0.5mg/l
۷Manganese0.337 mg/l0.158mg/l0.3mg/l0.2mg/l0.1mg/l0.04mg/l0.82mg/l0.098mg/l2.22mg/l0.2mg/l
۸Bromine0.00 mg/l0.000mg/l0.000 mg/l0.000mg/l0.000mg/l0.034mg/l0.000mg/l0.338mg/l0.000mg/l0.5mg/l

آلودگی آب


آلودگی آب بسیار یک موضوع گسترده بوده که از اثر داخل شدن و یا در تماس شدن انواع مختلف آلوده کننده در آب بحث میکند.
آلودگی آّب های سطحی مانند دریاها، جوی ها، چشمه ها و آب های زیرزمینی از جمله آلودگی آب ها بوده که در میان آن ها آلودگی آب های نوشیدنی مهم و قابل بحث میباشد چون با صحت و سلامت انسان ها و دیگر ارگانیم ها ارتباط دارد.
رابطه انسان با آب یک رابطه جدا نا پذیر بوده و تمام فعالیت های فزیولوژیکی انسان بستگی به آب دارد، بناٌ اگر این آب (آب نوشیدنی) آلوده گردید، تاثیرات بسیار ناگوار بالای انسان میگذارد.

انواع آلودگی آب