شمارهعنوانفایل
۱ مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی شرکت پایپ لاین تاپی - افغانستان 15/01/2020دانلود فایل مربوطه
۲مطالعه ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی شرکت پایپ لاین تاپی - افغانستان  09/11/2018دانلود فایل مربوطه