ارقام روزنانه آلودگی هوای نواحی مختلف شهر کابل

گـزارش روزانـه کیـفیِـت هـوای شـهر کـابل

زمان

تاریخ

موقعیت

O3

اوزون

NO2

نایتروجن دای اکساید

SO2

سلفردای اکساید

CO

کاربن مونوکساید

MP10

ذرات معلق

MP2.5

ذرات معلق

µg/m3

8hrs

µg/m3

24hrs

µg/m3

24hrs

µg/m3

1hrs

µg/m3

24hrs

µg/m3

24hrs

استـنـدرد ملی کیـفـیت هـوای افغانســتان

100

80

50

30

150

75

ارقـام روزانـه کیـفـیــت هــوا

حد اوسط در 24 ساعت

1401-11-02

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

204

1.7

.

3.8

206

109

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-01

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

195

3.8

33

3.5

186

104

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-24

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

230

3.4

42

4.8

183

118

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-23

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

219

12

28

3.7

171

101

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-22

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

189

3.6

51

6.1

142

76

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-21

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

171

4.7

6

2.7

164

68

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-20

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

171

4

6

2.7

164

68

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-19

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

186

4.3

11

3.2

170

78

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-18

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

182

0.7

268

9.1

218

220

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-18

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

182

0.7

268

9.1

218

220

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-17

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

175

0.5

35

5.2

206

118

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-16

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

165

26

114

6.9

220

127

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-12

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

200

65

113

6.7

206

113

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-11

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

208

58

148

7.8

205

110

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-10

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

184

21

99

7.3

228

106

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-09

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

201

136

92

6

174

83

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-08

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

173

125

109

7.3

152

91

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-07

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

141

224

148

6.7

233

85

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-06

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

166

17

177

7.6

223

114

حد اوسط در 24 ساعت

1401-10-05

ناحیه ششم کابل محوطه اداره ملی حفاضت محیط زیست

126

16

101

5.9

194

92