تشکیل و چارت تشکیلاتی اداره ملی حفاظت محیط زیستاداره ملی حفاظت محیط زیست در تشکیل خویش ( ۸۵۰ ) نفر کارمند دارد که ( ۲۹۸ ) تن در مرکز و ( ۵۵۲ ) تن در ریاست های ولایتی این اداره ایفآ وظیفه می نمایند