فورم معیاری تصدیق اخذ شرطنامه/ مطالبه پیشنهاد توسط داوطلب