شماره تماس ریاست های ولایتی

# اسم عنوان بست ولایت شماره تماس ایمیل ادرس
1 محمد رحیم مدیر عمومی کندهار 0705012267 rahimnoorzay1993@gmail.com
2 محمد ابراهیم صمدی مدیر آگاهی عامه کندز 0798255611 Nepa.kunduz@gmail.com
3 محمد آصف فرزام مدیر اطلاعات و آگاهی عامه بادغیس 0795799655 Asef.farzam655@gmail.com
4 نجیب الله حیدری مدیر عمومی ارتباط وآگهی عامه سمنگان 0799127195
5 عبدالجلیل فیاض مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه فاریاب 0794559970 abjalilfaiaz@gmail.com
6 خداداد ناطقی مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه دایکندی 0774865720
7 محمد امین خلیلی مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه بامیان 0797892233 bamyannepa@yahoo.com
8 حامد الهام مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه هرات 0799022491 Hamedelham2016@gmail.com
9 محمد فهیم مدیر میراث های طبیعی لغمان 0731412290 Sa.sediqi40@gmail.com
10 محمد سمیع صمیم مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه لوگر 0700178900 Logar.nepa@gmail.com
11 شاد محمد سکندری مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه تخار 0707380066
12 میر احمد مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه پکتیکا 0773159507
13 محمد عوض ستانکزی مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه ننگرهار 0700697587 Ewaz.stanikzai@gmail.com
14 رحمت الله مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه زابل 0707058630
15 حفیظ الله ساحل مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه غور 0796486748
16 مطیع الله عادل مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه کنر 0770717863 matiullahadil176@gmail.com
17 خجسته قیام ریس محیط زیست جوزجان 0789290786 khujesta1990.qeyam@gmail.com
18 عبدالغافر فرهاد مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه پروان 0782288001
19 عبدالحفیظ مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه سرپل 0749971759
20 فاضل نوری ریس محیط زیست فراه 0798489963/td> fazel.noori2013@gmail.com
21 عبدالقادر عطایی مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه بلخ 0796637509 Qaderattei@gmail.com
22 سالم مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه پنجشیر 0744338530
23 حکمت الله مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه غزنی 0796365590 hekmatullahmehran@gmail.com
24 محمد نظیم خان مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه پکتیا 0798148764
25 احمد محمودی مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه نیمروز 0798380000
26 سید احمد نظری مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه هلمند 0707166216
27 سید محمد صیاد مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه میدان وردک 0700202671
28 محمد فهیم مدیر میراث های طبیعی لغمان 0731412290 Sa.sediqi40@gmail.com
29 فیض آغا مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه کاپیسا 0791737677
30 نیکمت الله مدیرعمومی اطلاعات وارتباط عامه خوست 0779552063

# اسم وظیفه ولایت شماره تماس ایمیل آدرس
1 کاظم همایون رئیس محیط زیست کابل 0707001010 kaihoayoon@yahoo.com
2 امان الله حمیدی سرپرست محیط زیست کندهار 0700777614 Hamidiaman25@gmail.com
3 حشمت الله جلیل رئیس محیط زیست کندز 0795737271 Hash.jalili73@gamail.com
4 محمد طارق عزیز رئیس محیط زیست کاپیسا 0744633088 Kapisaproinen.nepa@gmail.com
5 عبدالخالق خالقیار رئیس محیط زیست کنر 0775021988 Khaliqyar.safi2015@gmail.com
6 محمدهارون آریایی نژاد رئیس محیط زیست بدخشان 0797557613 Arya.mohammadharoon@gmail.com
7 علی احمد حسین رئیس محیط زیست بادغیس 0799367471 Aliahmadhasin16@gmail.com
8 محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان 0775959723 Mo.abrahime_dadfar@yahoo.com
9 غلام نبی خرمی رئیس محیط زیست بلخ 0797191192 Ghulamnabi.khurami@gmail.com
10 کریمی رئیس محیط زیست بغلان 0770350350  
11 محمدمحفوظ کوهستانی رئیس محیط زیست پروان 0783505055 nepaparwan@gmail.com
12 حشمت الله عنایت رئیس محیط زیست پنجشیر

0744272625

Hashmat.enayat@gmail.com
13 بهیر گل صابری رئیس محیط زیست پکتیا 0788201010 Bahir.sabiry2016@gmail.com
14 عبدالولی آرمانی رئیس محیط زیست میدان وردک 0700202671 abdulwalinepa@yahoo.com
15 ذبیح الله ملکزی سرپرست محیط زیست نورستان 0765444238 Malikzai.zabi786@gmail.com
16 امین الله یوسفزی رئیس محیط زیست ننگرهار 0700921800 Aminullahyousafzai@yahoo.com
17 عبدالقهار رحمانی سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست نیمروز 0799498049 Qaharsidiqi498049@gmail.com
18 نصیراحمد فضلی رئیس محیط زیست هرات 0700432993 Nepa_herat2012@yahoo.com
19 حضرت علی ابدالی سرپرست محیط زیست هلمند 0749880029 Helmand.nepa1@gmail.com
20 نجیب الله صباح رئیس محیط زیست غور 0799405363 Najibsabbah2016@gmail.com
21 حکمت الله مهران وارسی کننده غزنی 0796365590 hekmatullahmehran@gmail.com
22 احمد فهیم فرهمند رئیس محیط زیست فاریاب 0799280922 farahnepa@gmail.com
23 انجینیر محمد فاضل نوری رئیس محیط زیست فراه 0799803053 farahnepa@gmail.com
24 احمد جاوید نور رئیس محیط زیست لغمان 0781610915 Laghman.nepa@gmail.com
25 روح الله قیام رئیس محیط زیست سرپل 0744571642 Ruhullah_2014@yahoo.com
26 عبدالخلیل رئیس محیط زیست سمنگان 0772191990 Khalikarimi14@yahoo.com
27 هدایت الله سمع رئیس محیط زیست پکتیکا 0744241760 Paktika.nepa2019@gmail.com
28 عبد النادر رئیس محیط زیست لوگر 0779806912 Nepa.logar@yahoo.com
29 حمیدالله نیکزاد رئیس محیط زیست دایکندی 0778692629 Hamidullahnikzad94@gmail.com
30 عبدالعلی اچکزی رئیس محیط زیست ارزگان 0703373950  
31 عین الدین رئیس محیط زیست تخار    
32 عبدالبصیرهمت سرپرست محیط زیست خوست 0775694495 Khost.nepa@gmail.com
33 عبدالباری عزیزی رئیس محیط زیست زابل 0775897980 Bariafghan123@gmail.com
34 خجسته قیام تلاش رئیس محیط زیست جوزجان 0781946231 Khujesta1990.qeyam@gmail.com
>