ریاست انکشاف پایدادر

جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از مصوبه شماره (16)، فقره (4) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشاف پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد ارائه نماید.

جهت حل معضلات موجوده کشور و رُشد همگام با سایر جوامع و ملل، دولت افغانستان در جلسه مورخ 25 سپتامبر 2015 سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان گردید. وزارت اقتصاد بر اساس مصوبه شماره (16) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، موظف گردید تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر این اهداف نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد ارائه نماید. پلان تطبیقی که دربرگیرنده چگونگی روند تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان میباشد ترتیب گردیده و فعالیت های مقدماتی نیز آغاز گردیده است. بر اساس این پلان اهداف انکشافی پایدار در افغانستان در سه مرحله تطبیق میگردد

مرحله اول: ملی سازی اهداف انکشاف پایدار و ترتیب و نهایی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان.
مرحله دوم: انطباق اهداف انکشاف پایدار با پلان ها و برنامه های ملی
مرحله سوم: تطبیق، نظارت و گزارشدهی.

مقصد از اهداف انکشاف پایدار (SDGs) تمرکز بالای سه بعد به هم پیوسته این اهداف است که محور اصلی اهداف انکشاف هزاره نیز بوده است. این سه بعد عبارت اند از؛ بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی میباشد.اهداف انکشاف پایدار دو عنصر مهم توسعه که مربوط به نهاد سازی و حکومت داری خوب میباشد را نیز در بر دارد. این دو عنصر شامل صلح و عدالت میباشد. در این زمینه دولت اسلامی افغانستان اقداماتی را روی دست گرفت تا تعهد خویش را در برنامه انکشاف پایدار تصریح کند. این اقدامات قرار ذیل میباشند.

- تشکیل یک ساختار هماهنگ کننده در ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان که روی حمایت سیاسی، ارایه مشوره در امور پالیسی، نظارت و میکانیزم هماهنگی کار کند تا از تطبیق درست اهداف انکشاف پایدار در همکاری نزدیک با سکتور خصوصی، جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی اطمینان حصول شود.

- حمایت و گزینش وزارت اقتصاد به حیث ارگان رهبری کننده و آدرس ارتباطی برای وزارت های سکتوری (مرتبط) و نهاد های ذیربط در زمینه ی همآهنگی، نظارت و گزارش دهی اهداف انکشاف پایدار.

- ملی سازی اهداف انکشاف پایدار

طبق اهداف وشاخص های فوق اداره ملی حفاظت محیط زیست در جلسات وکار روی شاخص ها وتارگیت های آن حضور داشته وروی اهداف که مربوط محیط زیست میباشد به ریاست های مرتبط وظیفه سپرده شده که خوشبختانه مطابق پلان روی آن اجراات صورت میگیرد وگزارشات خویش را به مراجع ذیربط شریک میسازد.