ریاست نظارت و تفتیش

ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی در سال "1389" هـ ش به اساس تطبیق سیستم رتب و معاش در چوکات تشکیل اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و منظور گردید، که در سال اول دارای پنج آمریت و فعلاً دارای چهار آمریت ذیل:
• آمریت نظارت و تفتیش بر تطبیق پالیسی ها و ستراتیژی های محیط زیستی
• آمریت نظارت و تفتیش بر کثافات جامد و مایع
• آمریت تحــــلیل و تجــــــــزیه آلـودگی ها
• آمریت نظارت و تفتیش بـر فــــــاضـلاب ها
بوده که مجموعاً تشکیل بیست و چهار نفر کارمند، که شامل: شخص رئیس (4) آمر (17) کارشناس، (1) کارکن خدماتی (1) دریور می باشد.بوده که مجموعاً تشکیل بیست و چهار نفر کارمند، که شامل: شخص رئیس (4) آمر (17) کارشناس، (1) کارکن خدماتی (1) دریور می باشد.

ماموریت :
ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی به منظور تطبیق قانون، مقررات، ستراتیژی ها و پالیسی ها، لوایح و طرزالعمل های محیط زیستی جهت بهبود وضعیت محیط زیست در همکاری ادارات ذیربط اجراأت می نماید.

هدف کلی :
کنترول، نظارت و تفتیش کیفیت هوا و آب، کثافات جامد، مضره، فاضلاب ها و سعی در کاهش آلودگی ها و نظارت از تطبیق ستندرد های محیط زیستی در روشنی مقرره ها، طرزالعمل ها و قانون محیط زیست.
هدف ستراتیژیک ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی:
1. با تطبیق قانون، مقررات، ستراتیژی ها و پالیسی ها، لوایح و طرزالعمل های محیط زیستی وضعیت محیط زیست کشور بهتر گردیده، چالش های برخواسته از ناحیه موارد مختلف منابع آلوده کننده های محیط زیستی رفع و یا به حد اقل آن خواهد رسید.
2. بهبود وضعیت محیط زیست که در نتیجه شرایط زندگی خوبتر شده و باعث رشد و ترقی اجتماعی و اقتصادی کشور می گردد.
3. حفاظت صحت بشری ، حیوانی ، نباتی صورت گرفته و در رفع معیشت آنها بهبود رونما می گردد.
4. کاهش و جلوگیری از عوامل مختلف آلوده کننده محیط زیستی صورت گرفته نهایتاً اثرات سوء محیط زیست بالای تمام موجودات حیه بالخصوص انسانها کاهش و یا جلوگیری می گردد.

دیدگاه :
با تطبیق قانون، مقررات، ستراتیژی ها و پالیسی ها، لوایح و طرزالعمل های محیط زیستی شرایط والای برای ایجاد محیط زیست سالم محیا می گردد.

اولویت ها :
1. ارتقاء ظرفیت کارمندان جهت تطبیق بهتر قانون، مقررات، ستراتیژی ها و پالیسی ها، لوایح و طرزالعمل های محیط زیستی به منظور کاهش و جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی در سطح کشور.
2. شناسایی منابع آلوده کننده محیط زیست ( آب، هوا، خاک ) به منظور اتخاذ تدابیر بعدی.
3. ایجاد همآهنگی بین ادارات ذیربط به منظور تحقق بخشیدن اهداف پلان شده.
4. تسبیت منابع آلوده کننده محیط زیستی که در کوتاه مدت و یا میان مدت قابل اصلاح باشد.
5. ارایه رهنمود های محیط زیستی برای اصناف مختلف جهت کاهش و جلوگیری از آلودگی های مولده در قسمت فعالیت های شان.


هدف وظیفه :
طرح پلان ها به منظور جلوگیری از تخلفات محیط زیستی در روشنایی قانون و مقررات محیط زیستی و تطبیق طرح ها در ساحه عمل.