کمپاین ملی نهال شانی در شهرکابل رسمآ آغاز گردید.

slider-image

کابل ۹ شعبان۱۴۴۴
اداره ملی حفاطت محیط زیست کمپاین ملی نهال شانی را به روز پنجشنبه ۱۱ حوت مطابق به ۹ شعبان با غرس نهال(پیروزی و ترقی)  در تپه نادر خان شهر کابل رسمآ آغاز کرد.
در محفل که به همین مناسبت در تپه نادر خان برگزار شده بود، داکتر زین العابدین عابد معین پالیسی‌و مسلکی و سرپرست اداره ملی حفاظت محیط زیست، مولوی سیف الدین تائیب معبن اداره امور، ، مولوی عارف الله عارف معبن وزارت ارشاد، حج و اوقاف، نظر محمد مطمین رئیس عمومی کمیته ملی المپیک، عبدالوکیل متوکل رئیس عمومی سرسبزی شاروالی کابل، روئسا و کارمندان ادارات ذیربط، ورزشکاران و خبرنگاران اشتراک نموده بودند


محفل با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز گردیده و داکتر زین العابدین  عابد در بیانیه افتتاحبه در رابطه به اهمیت  دینی، اجتماعی و ساینسی غرس نهال اشاره کرده گفت: نهال شانی مسوولیت همه مردم بوده و  پیغمبر گرامی ما حضرت محمد (ص) در مورد غرس نهال برای ما هدایات زیاد نموده است .


آقای داکتر عابد: از همه هموطنان تقاضا کرد که هر فرد باید حد اقل یک  نهال را برای خود و یک نهال هم برای افغانستان غرس نمایند.  موصوف به اهمیت ساینسی درخت اشاره کرده گفت :  درخت در کنار اینکه به سرسبزی و زیبائی محیط زیست می افزاید،  منبع تولید اکسجن برای انسان ها و همه موجودات زنده بوده و کاربن دای اکساید را جذب و هوا پاک تولید می کند.
سرپرست اداره ملی حفاطت محیط زیست از سازمان ملل متحد خواست که به موضوع محیط زبست برخورد سیاسی نکرده و پروژه های شان را که به حالت تعلیق در اورده اند دوباره آغاز کنند
متعاقبا مولوی سیف االدین تاءیب معاون اداره امور از اداره ملی حفاظت محیط زیست بابت آغاز کمپاین ملی نهال شاتی قدردانی کرده گفت : خارجی ها در زمان اشغال جنگلات، باغ ها و  محیط زیست  کشور ما  را زیاد تخریب کرده اند ، بیائید مشترکا برای سر سبزی کشور خود کار کرده  و وطن خود را آباد بسازیم . 


مولوی عارف الله عارف معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف ، نظرمحمد مطمئین رئیس عمومی کمیته ملی المپیک و مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس عمومی سرسبزی شاروالی کابل در مورد اهمیت غرس نهال از دیدگاه دین مبین اسلام و نقش در ختان و فضای سبز در حفظ صحت و سلامتی ورزشگاران و همه مردم صحبت نموده واز مردم خواستند تا در حفاظت و نگهداری نهال ها و درختان توجه کنند.
در ختم محفل ورزشگاران پنج  رشته ورزشی نمایشات جالب ورزشی را اجرا و اشتراک کننده گان ۸۰۰  اصله نهال را در اطراف تپه نادر خان غرس نمودند .


قابل ذگر است که وزارت زراعت، آبیاری  و مالداری در نظر دارد تا حدود ۳۵ ملیون نهال را امسال در سراسر کشور غرس نماید.


خدمات

انکشاف پایدار

جمهوری اسلامی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از مصوبه شماره (16)، فقره (4) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشاف پایدار (SDGs) نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد...

میراثهای طبیعی

ریاست حفظ میراثهای طبیعی ازسال 1384 بدین سو درچوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست با درنظرداشت فصل ششم قانون محیط زیست در تنظیم ، حفاظت و نظارت ازمنابع طبیعی کشور فعالیت می نماید.
شیوه کاری ریاست :
شناسایی، طرح برنامه های حفاظتی وتنظیمی مشترک با ارگانهای ذیربط ونظارت ازمنابع کلیدی طبیعی افغانستان که دربرگیرنده جنگلات ، چراگاه ها ، حیات وحش، ساحات حفاظت شده،...

تغییر اقلیم

ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری بنابر ضرورت مبرم در سال 1389در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست تاسیس گردید، این ریاست پیرامون تغییرات اقلیم و اثرات سؤء آن بالای جوامع بشری و همچنان حسب تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال تطبیق اهداف کنوانسیون تغـییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) فعالیت می نماید.
اهداف :ریاست تغییرات اقلیم و سازگاری جهت تطبیق اهداف کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد ( UNFCCC) درسطح ملی و بین المللی...

نظارت و تفتیش

ریاست نظارت و تفتیش محیط زیستی در سال "1389" هـ ش به اساس تطبیق سیستم رتب و معاش در چوکات تشکیل اداره ملی حفاظت محیط زیست ایجاد و منظور گردید، که در سال اول دارای پنج آمریت و فعلاً دارای چهار آمریت ذیل:
• آمریت نظارت و تفتیش بر تطبیق پالیسی ها و ستراتیژی های محیط زیستی
• آمریت نظارت و تفتیش بر کثافات جامد و مایع
• آمریت تحــــلیل و تجــــــــزیه آلـودگی ها
• آمریت نظارت و تفتیش بـر فــــــاضـلاب ها